Make your own free website on Tripod.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-- มีหน้าที่รับผิดชอบด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ เกี่ยวกับการควบคุม และส่งเสริมการประกอบกิจการเหมืองแร่ใต้ดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522 ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางด้านร็อคแมคแคนิคส์ และ เคมี ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม และ พัฒนาการทำเหมืองใต้ดินขนาดใหญ่

-- พัฒนาการผลิตแร่เกลือหินและโปแตช ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการเหมืองแร่โปแตชของ อาเซียน ซึ่งเป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน ของประเทศไทย ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล ในการประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปตามกำหนด ขั้นตอน รายละเอียดของโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน ตามที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความเห็นชอบแล้ว

-- ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของโครงการทำเหมืองแร่โปแตชอาเซียน (ประเทศไทย) ในการจัดประชุม จัดทำรายงาน ติดต่อประสานงานกับกลุ่มสมาชิก อาเซียน และบริษัทเอกชนไทยซึ่งเป็นผู้ถือห้นโครงการ

-- ควบคุม กำกับ ดูแล และปฏิบัติงาน ร่วมกับบริษัทเอกชนที่ได้รับสิทธิ การสำรวจและผลิตโปแตช ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย


..... กลับสู่เมนูหลัก