Make your own free website on Tripod.com

ความต้องการของตลาด

       งื่อนไขสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของโครงการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์คือการมีตลาดขนาดใหญ่รองรับผลผลิตของโครงการ ซึ่งตลาดเป้าหมายที่สำคัญนี้ เน้นหนักที่ประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการศึกษาและคาดคะเนถึงระดับอุปทานและอุปสงค์ของผลผลิตต่าง ๆ แต่ละชนิด จากนิคมอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเป้าหมายดังนี้คือ

*    Bischofite (Magnesium Chloride Hexahydrate) ใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมหลายด้าน รวมถึงการใช้ในการผลิตแมกนีเซียมซีเมนต์ (Magnesium Oxychloride Cement) วัตถุทนไฟ สิ่งทอและการบำบัดน้ำเสีย

*     แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium Hydroxide) ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการลดความ เข้มข้นของกรด (Acid Neutralization Reaction) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ เคมีที่สามารถใช้ทดแทนและเป็นคู่แข่งของผลิตภัณฑ์หินปูน และคอสติกโซดา (Caustic Soda)

*     แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesa) ใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตวัตถุทนไฟเตาเผาหลอมเหล็กและเหล็กกล้าและใช้ในด้านเภสัชกรรม

*     โลหะแมกนีเซียม (Magnesium Metal) ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกะทะล้อรถยนต์

*     โปแตชเซียมคาร์บอเนต ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหลอดภาพโทรทัศน์

*     เกลืออุตสาหกรรม (Industrial Grade Salt) ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมคลอรอลคาไล (Chloralkali) ขณะนี้ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ยังไม่มีการผลิต โซดาแอช (Soda Ash) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้เคยมีความพยายามที่จะสร้างอุตสาหกรรมโซดาแอช (Soda Ash) ใน ประเทศไทยและอินโดนีเซีย

*     แม่ปุ๋ยเอ็นพีเค (NPK) โปแตชเซียมเป็นสารอาหารสำคัญในปุ๋ยผสม โปแตชเซียมมักถูกนำมาผสมกับปุ๋ย DAP ยูเรีย (Urea) หรือปุ๋ยชนิดอื่นตามสัดส่วน ที่ต้องการ

 


..... กลับสู่เมนูหลัก                                                                                                                                                                                       
 .....ย้อนกลับ