Make your own free website on Tripod.com

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

        กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบายให้กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยให้พิจารณาถึงการนำผลผลิตของโครงการทำเหมืองแร่โปแตชของอาเซียนมาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และการ พัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบที่ผลิตได้จากโครงการ  และให้พิจารณาการต่อท่อก๊าซธรรมชาติมาที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อกระจาย อุตสาหกรรมไปสู่ ส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล

        หลักการที่สำคัญในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ คือ การใช้ผลิตผลพลอยได้ หรือของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ นำเอาผลผลิตหรือของเสีย จากกระบวนการหนึ่งมาเป็นวัตถุดิบสำหรับอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งในขั้นแรกจะต้องศึกษาถึงความ ต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งตลาดภายใน ประเทศและต่างประเทศ
 
 

..... กลับสู่เมนูหลัก