Make your own free website on Tripod.com

โครงการพัฒนาแหล่งแร่โปแตช ที่จังหวัดอุดรธานี

โปแตชที่พบในจังหวัดอุดรธานีเป็นโปแตชชนิดซิลวิไนท์ที่มีความบริสุทธิ์มากไม่มีสิ่งเจือปน มีคุณภาพทัดเทียมกับโปแตชชนิดดีที่สุด ที่ได้จากการทำเหมืองใน ประเทศคานาดา และมีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเหมืองที่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

บริษัท เอเซียแปซิฟิคโปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิการสำรวจ และผลิตแร่โปแตช ในจังหวัดอุดรธานี

ในปี 2536 บริษัท ฯ ได้ดำเนินการสำรวจ และศึกษา ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2333 ตารางกิโลเมตร ในจังหวัดอุดรธานี พบว่ามีซิลวิไนท์ ซึ่งเป็นสินแร่โปแตชเกรดสูงสุด สะสมอยู่ในปริมาณมาก ในระดับตวามลึก 300-350 เมตร

บริษัท ฯ จะใช้เวลาสำหรับขั้นตอนการสำรวจ และพัฒนาทำเหมืองประมาณ 3 ปีครึ่ง คาดว่าจะสามารถเปิดการทำเหมืองได้ในปี 2542 โดยจะสามารถ ผลิตโปแตชได้ 1.8 ล้านตันต่อบี และ ซิลวิไนท์ (White Potash) ที่ได้มาจากขบวนการตกผลึก (Crystallization Plant) จำนวน 200,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังมี เกลืออุตสาหกรรม (Chemical grade Salt) อีก 180,000 ตันต่อปีอีกด้วย..... กลับสู่เมนูหลัก
 .....ย้อนกลับ