Make your own free website on Tripod.com

โครงการพัฒนาแหล่งแร่โปแตช

..... โครงการพัฒนาแหล่งแร่ซิลวิไนท์ ที่จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในการให้สิทธิกับผู้ใดในการสำรวจและทำเหมืองแร่โปแตช

.... โครงการพัฒนาแหล่งแร่ซิลวิไนท์ ที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในการให้สิทธิกับผู้ใดในการสำรวจและทำเหมืองแร่โปแตช

.... โครงการพัฒนาแหล่งแร่ซิลวิไนท์ ที่จังหวัดอุดรธานี

บริษัท เอเซียแปซิฟิคโปแตชคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิการสำรวจและผลิตแร่โปแตช

.... โครงการทำเหมืองแร่โปแตชของอาเซียน ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

เป็นโครงการอุตสาหกรรมอาเซียนของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน


..... กลับสู่เมนูหลัก
 .....ย้อนกลับ