Make your own free website on Tripod.com

แร่โปแตช

...แหล่งแร่โปแตช...

จากการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พบแร่เกลือหิน และแร่โปแตชชนิดคาร์นัลไลท์ จำนวนมาก

บริเวณที่พบแร่เกลือหินและแร่โปแตช สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แอ่ง คือ

(1) แอ่งเหนือ หรือ แอ่งสกลนคร (Sakonnakhon Basin) อยู่ทางตอนเหนือ ของ ที่ราบสูงโคราช คลุมพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม เป็นเนื้อที่ประมาณ 17,000 ตารางกิโลเมตร

(2) แอ่งใต้ หรือ แอ่งโคราช (Khorat Basin) อยู่ทางตอนใต้ ของที่ราบสูงโคราช คลุมพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เป็นเนื้อที่ ประมาณ 33,000 ตารางกิโลเมตร
 

..... กลับสู่เมนูหลัก
 .....ย้อนกลับ