Make your own free website on Tripod.com

แร่โปแตช

... ความหมายของแร่โปแตช...

"โปแตช" เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า "POTASH" เป็นแร่ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือการสะสมตัว ของสารละลาย และการระเหยของ น้ำทะเล แล้วอยู่ในรูป ของโปแตชเซียมคลอไรด์ (KCl) และโปแตชเซียมซัลเฟต (K2SO4) แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะพบในรูปของโปแตชเซียมคลอไรด์

"โปแตช" เป็นคำเรียกชื่อเกลือโปแตชโดยทั่วไป ที่มีธาตุผสม ดังนั้นในอุตสาหกรรม เหมืองแร่ และกิจการปุ๋ย จึงได้มีการกำหนด กฏเกณฑ์ให้เรียกกันในรูปของ โปแตชเซียมออกไซด์ (K2O) โดยวิเคราะห์หาจำนวนของธาตุโปแตชเซียม (K) ที่อยู่ในแร่นั้น ๆ ออกมาก่อน แล้วคำนวณหาค่า K2O

..... กลับสู่เมนูหลัก
.....ย้อนกลับ