Make your own free website on Tripod.com
                                         ËÁÇ´ 7
                          ¡ÒêÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃè
            ¡ÒÃÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ   áÅСÒâ¹áÃè

¡ÒêÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃè
                ÁÒµÃÒ  104  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ
«×éÍáÃè¼Ùé¤Ãͺ¤ÃͧáÃèÍ×è¹·Õèä´é¨Ò¡¡ÒÃáµè§áÃè  ËÃ×ͼÙé»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ µéͧªÓÃÐ
¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃèµÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éǾԡѴÍѵÃÒ¤èÒËÅǧáÃè´Ñ§µèÍ仹Õé
                (1)  µéͧªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃèÊÓËÃѺáÃè·Õè¡Ó˹´äÇéã¹»ÃзҹºÑµÃ   ÃÇÁ·Ñé§
áÃèÍ×è¹·Õèà»ç¹¼Å¾ÅÍÂä´é¨Ò¡¡Ò÷ÓàËÁ×ͧãËé¤Ãº¶éǹµÒÁ»ÃÔÁÒ³áÃè¡è͹·Õè¨Ð¢¹áÃèÍÍ¡¨Ò¡
ࢵàËÁ×ͧáÃè
                (2)  㹡óշÕè¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ«×éÍáÃèä´é«×éÍáÃè¨Ò¡¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÃè͹áÃèµéͧªÓÃÐ
¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃèÊÓËÃѺ·Õè«×éÍã¹à´×͹·ÕèáÅéÇÁÒÀÒÂã¹Çѹ·ÕèËéҢͧà´×͹¶Ñ´¨Ò¡à´×͹·Õè«×éÍ
                (3)  㹡óշÕè¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃËÃ×ͼÙéÃѺ
ãºÍ¹Ø­Òµ«×éÍáÃè·Õè«×éÍáÃè¨Ò¡¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÃè͹áÃè  ¢¹áÃèä»Âѧࢵáµè§áÃèËÃ×ÍࢵâÅË¡ÃÃÁ
¢Í§µ¹àͧ    ËÃ×Íࢵáµè§áÃè ËÃ×ÍࢵâÅË¡ÃÃÁ¢Í§ºØ¤¤ÅÍ×蹫Öè§Í¸Ôº´ÕãËé¤ÇÒÁàË繪ͺáÅéÇ
ºØ¤¤Å´Ñ§¡ÅèÒǨТͼѴ¡ÒêÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃèäÇé¡è͹¨¹¡ÇèÒ¨Ðáµè§áÃèËÃ×Í»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
¹Ñé¹áÅéÇàÊÃ稡çä´éáµèµéͧÇÒ§à§Ô¹»ÃСѹËÃ×ͨѴãË鸹ҤÒëÖè§Í¸Ôº´ÕàË繪ͺ   à»ç¹¼Ùé¤éÓ»ÃСѹ
¡ÒêÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃèäÇéµèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèµÒÁ·Õè·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
¡Ó˹´
                (4)  㹡óշÕè¹ÓáÃèÁÒáµè§áÅÐä´éáÃèÍÂèÒ§Í×è¹´éǵéͧªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃè
ÊÓËÃѺáÃè·Õèáµè§ä´é¾ÃéÍÁ¡Ñº¡ÒâÍ͹حҵÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤ÃͧµÒÁÁÒµÃÒ  105
                (5)  㹡óշÕèµÐ¡ÃѹÁÕáÃ誹ԴÍ×è¹·ÕèÂѧÁÔä´éªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃèÁÒ¡è͹  à¨×Í»¹
ÍÂÙèà¡Ô¹»ÃÔÁÒ³·Õè͸Ժ´Õ¡Ó˹´  ¼Ùé»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁµéͧªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃèÊÓËÃѺáÃè·Õèà¨×Í»¹
µÒÁ»ÃÔÁÒ³·Õè¤Ó¹Ç³ä´éãËé¤Ãº¶éǹ¡è͹·Õè¨Ð¢¹µÐ¡Ãѹ¹Ñé¹ÍÍ¡¨Ò¡à¢µâÅË¡ÃÃÁ
            㹡óշÕèÁÕ¡Òë×éÍ¢ÒÂáÃè·Õ赡à»ç¹¢Í§á¼è¹´Ô¹    ËÒ¡»ÃÒ¡®ÇèÒáÃè¹Ñé¹à»ç¹áÃè·Õè
ÂѧÁÔä´éªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃè  ¼Ùé«×é͵éͧªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃèµÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éǾԡѴÍѵÃÒ
¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃèÊÓËÃѺáÃè´Ñ§¡ÅèÒǾÃéÍÁ¡Ñº¡Òâ͹حҵÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤ÃͧµÒÁÁÒµÃÒ  105
                   (ÁÒµÃÒ 10 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¢Í¼Ñ´ªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃè
                ÁÒµÃÒ  104  ·ÇÔ  ¼Ùé·Õè¹ÓáÃè份ҡäÇé  ³  ʶҹ·Õè½Ò¡áÃèµÒÁÁÒµÃÒ  103  µÃÕ
¨Ð¢Í¼Ñ´¡ÒêÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃèäÇé¡è͹¡çä´é   ·Ñ駹Õé  µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ  ËÅѡࡳ±ì  ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
áÅÐà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
                   (ÁÒµÃÒ 6 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 1) ¾.È. 2526)
¢éÍËéÒÁáÅТéÍ¡àÇ鹡ÒÃÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ
                 ÁÒµÃÒ  105  ËéÒÁÁÔãËé¼Ùéã´ÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤ÃͧáµèÅЪ¹Ô´à¡Ô¹Êͧ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
àÇé¹áµè
                    (1)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ  ËÃ×Íà»ç¹áÃè·Õèä´éÃѺ¡ÒÃ
¡àÇé¹µÒÁÁÒµÃÒ 103  ·ÇÔ
                    (2)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃǨáÃèà¾×è͹Óä»ÇÔà¤ÃÒÐËìËÃ×ÍÇÔ¨ÑÂäÁèà¡Ô¹»ÃÔÁÒ³
·Õè¡Ó˹´äÇéã¹ÍÒª­ÒºÑµÃ
                    (3)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÁÒ¨Ò¡¡Ò÷ÓàËÁ×ͧã¹à¢µàËÁ×ͧáÃè·Õèà¡çºáÃè¹Ñé¹äÇé
                    (4)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃèãË颹ÁÒà¡çºã¹Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃèµÒÁãºÍ¹Ø­Òµ
µÑé§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè
                    (5)  à»ç¹áÃè·ÕèÍÂÙèã¹ÃÐËÇèÒ§¢¹áÃèµÒÁãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè  ËÃ×Íà»ç¹áÃè·ÕèÍÂÙèã¹Ê¶Ò¹·Õè
¾Ñ¡áÃèµÒÁ·Õè¡Ó˹´äÇéã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè
                    (6)  à»ç¹áÃèã¹Ê¶Ò¹·Õè«×éÍáÃè  «Öè§áÃè¹Ñé¹ä´éÁÒµÒÁàÍ¡ÊÒ÷Õè¡Ó˹´äÇéã¹ÁÒµÃÒ  98
                    (7)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃèãË颹ÁÒáµè§áÃè  ËÃ×Í»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁã¹à¢µ
áµè§áÃèËÃ×ÍࢵâÅË¡ÃÃÁ¹Ñé¹
                    (8)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÁÒµÒÁãºÍ¹Ø­Òµ¢Ø´ËÒáÃèÃÒÂÂèÍ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­ÒµÃè͹áÃè  ËÃ×Í
ä´éÁÒµÒÁ(3)  ÇÃäÊͧ  ¢Í§ÁÒµÃÒ  92
                    (9)  à»ç¹áÃè·ÕèÁÕäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ËÃ×ÍÇԨѢͧʶҺѹÇÔ¨ÑÂàÍ¡ª¹
·Õèä´éÃѺ͹حҵà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ͨҡ͸Ժ´Õ   ÊèǹÃÒª¡ÒÃͧ¤ì¡ÒâͧÃÑ°  ËÃ×ÍʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
                    (10)  à»ç¹áÃè·Õè͸Ժ´Õ͹حҵà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍãËéÁÕäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧà»ç¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ
੾ÒÐÃÒ   ËÃ×Í
                    (11)  à»ç¹áÃèã¹ÊÀÒ¾Çѵ¶ØÊÓàÃç¨ÃÙ»·Õèà»ç¹à¤Ã×èͧãªé  à¤Ã×èͧ»ÃдѺ  »¯ÔÁÒ¡Ã
ËÃ×ͼżÅÔµ¨Ò¡¡ÃÃÁÇԸբͧâÅË¡ÃÃÁËÃ×ÍÍصÊÒË¡ÃÃÁ
                    (12)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃèãË颹份ҡäÇé  ³  ʶҹ·Õè½Ò¡áÃèµÒÁ
ÁÒµÃÒ  103  µÃÕ #148
                   (ÁÒµÃÒ 7 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2520 (©ºÑº·Õè 1) ¾.È. 2526)
¡ÒâÍãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ
                ÁÒµÃÒ  106  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢ÍÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ  ãËéÂ×蹤ӢÍ
µèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
                ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õèà»ç¹¼ÙéÍÍ¡ãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ  㹡ÒùÕéãËé
¡Ó˹´Ê¶Ò¹·Õè·Õè¨ÐÁÕáÃè¹Ñé¹äÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ   áÅШСÓ˹´à§×è͹ä¢ã´ æ ã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñ鹡çä´é
                ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ¨ÐÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧä´éáµè੾ÒÐã¹Ê¶Ò¹·Õè
·Õè¡Ó˹´äÇéã¹ãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ¹Ñé¹à·èÒ¹Ñé¹   㹡óչÕé¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇéã¹
¤Ãͺ¤ÃͧäÁèµéͧÃѺãºÍ¹Ø­ÒµµÑé§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè   áµèµéͧä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃèàÁ×èͨТ¹áÃè
ÍÍ¡¨Ò¡Ê¶Ò¹·Õè¹Ñé¹
                ãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤ÃͧãËéÁÕÍÒÂØà¾Õ§Çѹ·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á¢Í§»Õ·ÕèÍÍ¡#148·ÇÔ
¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤ÃͧµÒÂ
                ÁÒµÃÒ  107  㹡óշÕè¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤ÃͧµÒ  ãËé¶×ÍÇèÒ
¼ÙéÁÕáÃè¹Ñé¹äÇé㹤Ãͺ¤Ãͧà»ç¹¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤ÃͧµÒÁãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹µèÍä»
¨¹¡ÇèÒãºÍ¹Ø­ÒµÊÔé¹ÍÒÂØ
¢éÍËéÒÁáÅТéÍ¡àÇé¹à¡ÕèÂǡѺ¡Òâ¹áÃè
                ÁÒµÃÒ  108  ËéÒÁÁÔãËé¼Ùéã´¢¹áÃèã¹·Õèã´   àÇé¹áµè
                     (1)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè  ËÃ×Íà»ç¹áÃè·Õèä´éÃѺ¡ÒáàÇé¹µÒÁ
ÁÒµÃÒ103  ·ÇÔ
                  (2)  à»ç¹áÃè·Õèä´éÃѺÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃǨáÃèà¾×è͹Óä»ÇÔà¤ÃÒÐËìËÃ×ÍÇÔ¨ÑÂäÁèà¡Ô¹
»ÃÔÁÒ³·Õè¡Ó˹´äÇéã¹ÍÒª­ÒºÑµÃ
                    (3)  à»ç¹¡Òâ¹áÃèã¹à¢µàËÁ×ͧáÃè  à¢µáµè§áÃè  à¢µâÅË¡ÃÃÁ  ÀÒÂã¹Ê¶Ò¹·Õè
«×éÍáÃèµÒÁãºÍ¹Ø­Òµ«×éÍáÃè  Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè  ËÃ×Íʶҹ·Õè¾Ñ¡áÃè
                    (4)  㹡óբ¹áÃè¢Í§¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢Ø´ËÒáÃèÃÒÂÂèÍ  ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ
Ãè͹áÃè  ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ«×éÍáÃè¹Í¡Ê¶Ò¹·Õè
                    (5)  à»ç¹áÃè¢Í§à¨éҢͧáÃè  «Öè§áÃè¹Ñé¹ä´éÁÒµÒÁ (1)  ËÃ×Í  (3)  ÇÃäÊͧ ¢Í§
ÁÒµÃÒ  92
                    (6)  à»ç¹áÃè·Õ袹áµèÅЪ¹Ô´äÁèà¡Ô¹Êͧ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
                    (7)  à»ç¹áÃèà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ËÃ×ÍÇԨѢͧʶҹÇԨѢͧàÍ¡ª¹·Õèä´éÃѺ͹حҵ
à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ͨҡ͸Ժ´Õ  ÊèǹÃÒª¡Òà ͧ¤ì¡ÒâͧÃÑ°  ËÃ×ÍʶҺѹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
                    (8)  à»ç¹áÃèã¹ÊÀÒ¾Çѵ¶ØÊÓàÃç¨ÃÙ»·Õèà»ç¹à¤Ã×èͧãªé  à¤Ã×èͧ»ÃдѺ  »¯ÔÁÒ¡ÃËÃ×Í
¼Å¼ÅÔµ¨Ò¡¡ÃÃÁÇԸբͧÍصÊÒË¡ÃÃÁ
                    (9)  à»ç¹áÃè·Õè͸Ժ´Õ͹حҵà»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍãË颹à»ç¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ੾ÒÐÃÒ   ËÃ×Í
                    (10)  à»ç¹âÅËзÕèä´é¨Ò¡âÅË¡ÃÃÁ  ¹Í¡¨Ò¡à»ç¹¡Òâ¹ÍÍ¡¹Í¡à¢µâÅË¡ÃÃÁ#148
                   (ÁÒµÃÒ 32 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
                ÁÒµÃÒ  109  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢ÍÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè  ãËéÂ×蹤Ӣ͵èÍ·ÃѾÂҡøóÕ
»ÃШӷéͧ·ÕèáÅеéͧáÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹ÇèÒáÃè·Õè¢ÍÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè¹Ñé¹ ä´éªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃè
ËÃ×Íä´éÃѺãºÍ¹Ø­ÒµãËé¼Ñ´¡ÒêÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃè¹Ñé¹äÇé¡è͹áÅéÇ
                        (ÁÒµÃÒ 8 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 1) ¾.È. 2526)
                        ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õèà»ç¹¼ÙéÍÍ¡ãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè   áÅШСÓ˹´à§×è͹ä¢ã´ æ
ã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñ鹡çä´é#148·ÇÔ
                   ¡Òâ¹áÃèµéͧ¢¹µÒÁª¹Ô´áÅлÃÔÁÒ³·Õè¡Ó˹´ã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¨Ð¢¹à¡Ô¹ä´éµéͧäÁèà¡Ô¹
¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
                ÁÒµÃÒ  110  ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè¨Ð¢¹áÃè¨Ò¡·ÕèáËè§Ë¹Öè§ä»ÂѧÍÕ¡áËè§Ë¹Öè§
µÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹ãºÍ¹Ø­Òµä´éáµèÅФÃÒǵÒÁ»ÃÔÁÒ³·Õè¡Ó˹´äÇéã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¡Òâ¹áÃèà¡Ô¹
ãºÍ¹Ø­ÒµÊÓËÃѺáÃ誹Դ㴨СÃзÓä´éà¾Õ§ã´áÅÐÁÕ»ÃÔÁÒ³à·èÒã´ãËéà»ç¹ä»µÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹
¡®¡ÃзÃǧ
                ¡Òâ¹áÃèà¡Ô¹ãºÍ¹Ø­ÒµµÒÁÇÃäÊͧ  ãËé¶×ÍÇèÒáÃè¹Ñé¹à»ç¹áÃè·Õ袹µÒÁ·Õèä´éÃѺ
͹حҵãË颹áÃèáµè¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃèµéͧªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÃèÊÓËÃѺáÃèã¹»ÃÔÁÒ³·Õèà¡Ô¹¹Ñé¹
                ¡Òâ¹áÃèà¡Ô¹ãºÍ¹Ø­Òµ·ÕèÁÔä´éà»ç¹ä»µÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ   ãËé¶×ÍÇèÒáÃè·Õè
¢¹·Ñé§ÊÔé¹¹Ñé¹à»ç¹áÃè·Õ袹â´ÂäÁèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ
                   (ÁÒµÃÒ 19 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
¡Òâ¹áÃè·ÕèÁÕáÃ誹ԴÍ×è¹à¨×Í»¹ÍÂÙè
                ÁÒµÃÒ  111  ÀÒÂãµéºÑ§¤ÑºÁÒµÃÒ  112  ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè¨Ð¢¹áÃèä´éáµè੾ÒÐ
µÒÁª¹Ô´áÅÐÊÀÒ¾·ÕèÃкØã¹ãºÍ¹Ø­Òµ ¶éÒÁÕáÃ誹ԴÍ×è¹à¨×Í»¹¡ÑºáÃè·Õ袹ÍѹÁÔãªèà»ç¹áÃè·ÕèÁÕà¨×Í»¹
ÍÂÙèµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ   ãËé¶×ÍÇèÒáÃè·Õ袹·Ñé§ÊÔé¹¹Ñé¹à»ç¹áÃè·Õ袹â´ÂäÁèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ
¢éÍËéÒÁáÅТéÍ¡àÇ鹡Òâ¹áÃè·ÕèÁÕáÃ誹ԴÍ×è¹à¨×Í»¹
                ÁÒµÃÒ  112  ËéÒÁÁÔãËé¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃè ¢¹áÃè·ÕèÁÕáÃ誹ԴÍ×è¹à¨×Í»¹ÍÂÙèµÒÁ
¸ÃÃÁªÒµÔ   ¶éÒáÃè·Õèà¨×Í»¹¹Ñé¹à»ç¹áÃè·Õèä´é¡Ó˹´ª¹Ô´áÅлÃÔÁÒ³¡ÒÃà¨×Í»¹äÇé㹡®¡ÃзÃǧ   àÇé¹áµèã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¨Ðä´éÃкت¹Ô´¢Í§áÃè·Õèà¨×Í»¹¹Ñé¹äÇé   áÅмÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃèµéͧ»¯ÔºÑµÔ
µÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ´éÇÂ
                㹡óբ¹áÃè·ÕèÁÕáÃ誹ԴÍ×è¹à¨×Í»¹ÍÂÙèâ´Â½èÒ½×¹º·ºÑ­­ÑµÔã¹ÇÃä˹Ö觠 ãËé¶×ÍÇèÒáÃè
·Õ袹·Ñé§ÊÔé¹¹Ñé¹    à»ç¹áÃè·Õ袹â´ÂäÁèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ
¡ÒÃÃèÇÁâ¤Ã§¡Ò÷ÓàËÁ×ͧ»ÃÐ⪹ì㹡ÒäÃͺ¤Ãͧ ¢¹áÃè
                ÁÒµÃÒ  113  㹡óշÕè¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ¤¹à´ÕÂÇÁÕ»ÃзҹºÑµÃËÅÒ©ºÑº·ÕèÁÕ
ࢵµÔ´µè͡ѹ  ËÃ×Í㹡óշÕè¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃËÅÒ¤¹â´ÂࢵàËÁ×ͧáÃèàËÅèÒ¹Ñé¹µÔ´µè͡ѹ
áÅÐä´éÃѺ͹حҵ¨Ò¡·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèãËéÃèÇÁâ¤Ã§¡Ò÷ÓàËÁ×ͧà´ÕÂǡѹáÅéÇà¾×èÍ
»ÃÐ⪹ìµÒÁ¤ÇÒÁã¹ËÁÇ´¹Õé   ãËé¶×ÍÇèÒࢵàËÁ×ͧáÃèàËÅèÒ¹Ñé¹à»ç¹à¢µà´ÕÂǡѹ
´èÒ¹µÃǨáÃè
                ÁÒµÃÒ  113  ·ÇÔ  ãËéÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ ¡Ó˹´
¾×é¹·ÕèËÃ×Íʶҹ·ÕèáËè§ã´ÍѹÁÕࢵ¡Ó˹´à»ç¹´èÒ¹µÃǨáÃèä´é
                   (ÁÒµÃÒ 20 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)

ËÁÇ´  8
¡ÒÃáµè§áÃè

¡ÒÃáµè§áÃèµéͧÁÕãºÍ¹Ø­Òµ
                 ÁÒµÃÒ  114  ËéÒÁÁÔãËé¼Ùéã´áµè§áÃè  àÇé¹áµè¨Ðä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¨Ò¡·ÃѾÂҡøóÕ
»ÃШӷéͧ·Õè ËÃ×Íà»ç¹¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×ͼÙé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ«Öè§áµè§áÃèÀÒÂã¹à¢µ
àËÁ×ͧáÃèãËé¹ÓÁÒµÃÒ  113 ÁÒãªéºÑ§¤Ñºâ´Â͹ØâÅÁ#149
                   (ÁÒµÃÒ 33 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡ÒâÍãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè
                ÁÒµÃÒ  115  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢ÍÃѺãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè  ãËéÂ×蹤Ӣ͵èÍ
·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
                 ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õèà»ç¹¼ÙéÍÍ¡ãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè   áÅШСÓ˹´à§×è͹ä¢
ã´ æ äÇéã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¡çä´é
                 ãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃèãËéÁÕÍÒÂصÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹ãºÍ¹Ø­ÒµáµèäÁèà¡Ô¹ÊÒÁ»Õ¹ÑºáµèÇѹÍÍ¡
áÅШеèÍÍÒÂØ¡çä´é¤ÃÑé§ÅÐäÁèà¡Ô¹ÊÒÁ»Õ¹ÑºáµèÇѹµèÍ
                 ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃèµéͧ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´äÇéã¹ãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè¹Ñé¹#149
                 (ÁÒµÃÒ 33 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
㹡ÒÃáµè§áÃè¨Ð·ÓãËéáÃèÁÕ¾ÔÉËÃ×ÍÊÔè§Í×è¹·ÕèÁÕ¾ÔÉ¡èÍãËéà¡Ô´ÍѹµÃÒÂäÁèä´é
                ÁÒµÃÒ  116  㹡ÒÃáµè§áÃè  ËéÒÁÁÔãËé¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè¡ÃзÓËÃ×ÍÅÐàÇé¹
¡ÃзӡÒÃã´Íѹ¹èÒ¨Ðà»ç¹à˵ØãËéáÃè·ÕèÁÕ¾ÔÉËÃ×ÍÊÔè§Í×è¹·ÕèÁÕ¾ÔÉ¡èÍãËéà¡Ô´ÍѹµÃÒÂá¡èºØ¤¤Å  ÊѵÇì
¾×ª  ËÃ×Í·ÃѾÂìÊÔ¹#150

µÃǨ¡ÒÃáµè§áÃèáÅÐÊÑè§ãËé¨Ñ´¡Òûéͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹
                ÁÒµÃÒ  117  ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨à¢éÒä»ã¹à¢µáµè§áÃèà¾×è͵ÃǨ¡ÒÃáµè§áÃè
ä´é·Ø¡àÇÅÒãËé¼Ùé¤Ãͺ¤Ãͧࢵáµè§áÃè¹Ñé¹ÍӹǤÇÒÁÊдǡµÒÁ¤ÇÃá¡è¡Ã³Õ   áÅÐãË龹ѡ§Ò¹
à¨éÒ˹éÒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íá¡è¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃèãËé¨Ñ´¡Òûéͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒÂÍѹÍÒ¨à¡Ô´
¨Ò¡¡ÒÃáµè§áÃèä´é
ÊÑè§ãËéà»ÅÕè¹á»Å§ ËÃ×Íá¡éä¢ ËÃ×ÍËÂØ´¡ÒÃáµè§áÃèà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒÂ
                ÁÒµÃÒ  118  㹡óշÕè·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèàËç¹ÇèÒ¡ÒÃáµè§áÃè¨Ðà»ç¹
ÍѹµÃÒÂá¡èºØ¤¤ÅÊѵÇì  ¾×ª  ËÃ×Í·ÃѾÂìÊÔ¹  ãËéÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íá¡è¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè
ãËéà»ÅÕè¹á»Å§  ËÃ×Íá¡éä¢ÇÔ¸Õ¡ÒÃáµè§áÃèµÒÁ·ÕèàËç¹ÇèÒ¨Óà»ç¹à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒ¹Ñé¹ä´é   áÅÐÁÕ
ÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍËÃ×ÍãËéËÂØ´¡ÒÃáµè§áÃèàÊÕ·Ñé§ÊÔé¹  ËÃ×ÍÊèǹ˹Öè§Êèǹã´ä´éµÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ#151
¡ÒÃà¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè
                ÁÒµÃÒ  119  ͸Ժ´ÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃèàÁ×èÍ»ÃÒ¡¯ÇèÒä´éÁÕ¡ÒÃ
½èÒ½×¹º·áË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ËÃ×Íà§×è͹ä¢ã¹ãºÍ¹Ø­Òµ  ËÃ×ÍÁÕà˵ØÍѹ¡Ãзº¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ËÃ×ͤÇÒÁ¼ÒÊØ¡¢Í§»ÃЪҪ¹
                 ¤ÓÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­ÒµãËéá¨é§ä»Âѧ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ   áÅÐãËé¶×ÍÇèÒãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹
à»ç¹ÍѹÊÔé¹ÍÒÂعѺáµèÇѹÃѺá¨é§¤ÓÊÑ觹Ñé¹
¡ÒÃÍØ·¸Ã³ì¤ÓÊÑ觷Õè¶Ù¡à¾Ô¡¶Í¹
                 ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ·Õè¶Ù¡ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­ÒµÁÕÊÔ·¸ÔÍØ·¸Ã³ì¤ÓÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹µèÍÃÑ°Á¹µÃÕ
â´ÂÂ×è¹µèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèÀÒÂã¹ÊÔºËéÒÇѹ¹ÑºáµèÇѹÃѺá¨é§¤ÓÊÑ觠  ¤ÓÇÔ¹Ô¨©Ñ¢ͧ
ÃÑ°Á¹µÃÕãËéà»ç¹·ÕèÊØ´
¢ÍãºÍ¹Ø­ÒµãËÁèÀÒÂËÅѧãºÍ¹Ø­Òµà´ÔÁ¶Ù¡à¾Ô¡¶Í¹
                 ¼Ùéã´¶Ù¡à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­ÒµáÅéÇ   ¨Ð¢ÍÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÍÕ¡äÁèä´é¨¹¡ÇèҨо鹡Ó˹´
Êͧ»Õ¹ÑºáµèÇѹ¶Ù¡à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­Òµ

ËÁÇ´  9
¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ·Õè¨ÐãËéÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁ
                ÁÒµÃÒ  120  ¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁáÃ誹Դ㴠 »ÃÔÁÒ³¡ÒüÅÔµ¢¹Ò´ã´  áÅÐ
â´Â¡ÃÃÁÇÔ¸Õã´¨ÐãËéÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ãËé¡Ó˹´â´Â¡®¡ÃзÃǧ
¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ·ÕèÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁµéͧÁÕãºÍ¹Ø­Òµ
                ÁÒµÃÒ  121  ËéÒÁÁÔãËé¼Ùéã´»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ·ÕèÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁµÒÁ¾ÃÐÃÒª
ºÑ­­ÑµÔ¹ÕéàÇé¹áµè¨Ðä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
                ¤ÇÒÁã¹ÇÃä˹Öè§ÁÔãËéãªéºÑ§¤Ñºá¡è¼Ùé»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ·Õè¡Ó˹´Â¡àÇé¹â´Â
¡®¡ÃзÃǧ#149
¡ÒâÍãºÍ¹Ø­ÒµáÅÐÍÍ¡ãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
                ÁÒµÃÒ  122  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢ÍÃѺãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ  ãËéÂ×蹤ӢÍ
µèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
                ͸Ժ´Õà»ç¹¼ÙéÍÍ¡ãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ  áÅШСÓ˹´à§×è͹ä¢ã´ æ ã¹
ãºÍ¹Ø­Òµ¡çä´é
                ãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁãËéÁÕÍÒÂصÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹ãºÍ¹Ø­Òµ   áµèäÁèà¡Ô¹
ÂÕèÊÔºËéһչѺáµèÇѹÍÍ¡áÅШеèÍÍÒÂØ¡çä´éáµèµéͧ¡Ó˹´àÇÅÒäÁèà¡Ô¹ÂÕèÊÔºËéһչѺáµèÇѹµèÍ#149
㹡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ¨Ð·ÓãËéáÃèÁÕ¾ÔÉËÃ×ÍÊÔè§Í×è¹·ÕèÁÕ¾ÔÉ¡èÍãËéà¡Ô´ÍѹµÃÒÂäÁèä´é
                ÁÒµÃÒ  123  㹡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ  ËéÒÁÁÔãËé¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
¡ÃзÓËÃ×ÍÅÐàÇ鹡ÃзӡÒÃã´Íѹ¹èÒ¨Ðà»ç¹à˵ØãËéáÃè·ÕèÁÕ¾ÔÉËÃ×ÍÊÔè§Í×è¹·ÕèÁÕ¾ÔÉ¡èÍãËéà¡Ô´ÍѹµÃÒÂ
á¡èºØ¤¤Å  ÊѵÇì ¾×ª  ËÃ×Í·ÃѾÂìÊÔ¹#150
µÃǨ¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ  áÅÐÊÑè§ãËé¨Ñ´¡Òûéͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹
                ÁÒµÃÒ  124  ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨à¢éÒä»ã¹à¢µâÅË¡ÃÃÁà¾×è͵ÃǨ¡ÒÃ
»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁä´é·Ø¡àÇÅÒ   ãËé¼Ùé¤Ãͺ¤ÃͧࢵâÅË¡ÃÃÁ¹Ñé¹ÍӹǤÇÒÁÊдǡµÒÁ¤ÇÃ
á¡è¡Ã³ÕáÅÐãË龹ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íá¡è¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
ãËé¨Ñ´¡Òûéͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒÂÍѹÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁä´é
ÊÑè§ãËéà»ÅÕè¹á»Å§  á¡é䢠 ËÃ×ÍËÂØ´¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒÂ
                ÁÒµÃÒ  125  㹡óշÕè·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèàËç¹ÇèÒ¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
¨Ðà»ç¹ÍѹµÃÒÂá¡èºØ¤¤Å  ÊѵÇì  ¾×ªËÃ×Í·ÃѾÂìÊÔ¹ ãËéÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Íá¡è¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ
»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁãËéà»ÅÕè¹á»Å§ËÃ×Íá¡éä¢ÇÔ¸Õ¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁµÒÁ·ÕèàËç¹ÇèÒ¨Óà»ç¹
à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ÍѹµÃÒ¹Ñé¹ä´é  áÅÐÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍãËéËÂØ´¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁàÊÕ·Ñé§ÊÔé¹
ËÃ×ÍÊèǹ˹Öè§Êèǹã´ä´éµÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤ÇÃ#151
¡ÒÃà¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
                 ÁÒµÃÒ  126  ͸Ժ´ÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­Òµ  »ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ   àÁ×èÍ
»ÃÒ¡®ÇèÒä´éÁÕ¡ÒýèÒ½×¹º·áË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ËÃ×Íà§×è͹ä¢ã¹ãºÍ¹Ø­Òµ  ËÃ×ÍÁÕà˵Ø
Íѹ¡Ãзº¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ  ËÃ×ͤÇÒÁ¼ÒÊØ¡¢Í§»ÃЪҪ¹
                ¤ÓÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­ÒµãËéá¨é§ä»Âѧ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ  áÅÐãËé¶×ÍÇèÒãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹
à»ç¹ÍѹÊÔé¹ÍÒÂعѺáµèÇѹÃѺá¨é§¤ÓÊÑ觹Ñé¹
ÍØ·¸Ã³ì¤ÓÊÑ觷Õè¶Ù¡à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­Òµ
                ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ·Õè¶Ù¡ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­ÒµÁÕÊÔ·¸ÔÍØ·¸Ã³ì¤ÓÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹µèÍÃÑ°Á¹µÃÕ
â´ÂÂ×è¹µèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèÀÒÂã¹ÊÔºËéÒÇѹ¹ÑºáµèÇѹÃѺá¨é§¤ÓÊÑ觠  ¤ÓÇÔ¹Ô¨©Ñ¢ͧ
ÃÑ°Á¹µÃÕãËéà»ç¹·ÕèÊØ´
                㹡óշÕèä´éÁÕ¡ÒÃÍØ·¸Ã³ì¤ÓÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­ÒµµèÍÃÑ°Á¹µÃÕ¼ÙéÍØ·¸Ã³ìÍÒ¨
Ãéͧ¢Í͹حҵµèÍÃÑ°Á¹µÃÕà¾×èÍ´Óà¹Ô¹¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁµÒÁãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹ä»¾ÅÒ§¡è͹
ã¹ÃÐËÇèÒ§ÃͤÓÇÔ¹Ô¨©Ñ¢ͧÃÑ°Á¹µÃÕä´é¤ÓÊÑè§Í¹Ø­ÒµãËé´Óà¹Ô¹¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
仾ÅÒ§¡è͹¹Ñé¹    ÃÑ°Á¹µÃըСÓ˹´à§×è͹ä¢ã´ æ ¡çä´é
ËÁÇ´  10
¡Òä׹¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè
¡Òä׹¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè
                ÁÒµÃÒ  127  áÃè·Õèä´éªÓÃФèÒÀÒ¤ËÅǧáÅéÇ   àÁ×èͼÙéãªéáÃè¹Ñé¹¾ÔÊÙ¨¹ìãËéà»ç¹·Õè¾Íã¨
ÃÑ°Á¹µÃÕä´éÇèÒáÃè¹Ñé¹ä´é¹Óä»ãªéÀÒÂã¹»ÃÐà·È  à¾×èÍÍصÊÒË¡ÃÃÁÍѹÁÔãªèÍصÊÒË¡ÃÃÁµÒÁ
»ÃÐàÀ··ÕèÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃСÒÈ¡Ó˹´ã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒÇèÒäÁèÍÒ¨¢Í¤×¹¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃèä´é
ËÃ×ÍáÃè¹Ñé¹ä´é¹Óä»ãªéÀÒÂã¹»ÃÐà·Èà¾×è;Åѧ§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§ãËé¤×¹¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè
ãËéá¡è¼Ùéãªé¹Ñé¹ä´é
                ¡Òä׹¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃèáµèÅЪ¹Ô´µÒÁÇÃä˹Öè§ ãËéà»ç¹ä»µÒÁËÅѡࡳ±ì  ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
à§×èÍ¹ä¢ áÅÐÍѵÃÒ·Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
                ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨ÐÃѺ¤×¹¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè  ãËéÂ×蹤Ӣ͵èÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
·ÕèãªéáÃè¹Ñé¹
                   (ÁÒµÃÒ 7 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)

ËÁÇ´ 11
¡ÒùÓáÃèà¢éÒËÃ×Í¡ÒÃÊè§áÃè
ÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡÃ

¡Ó˹´ª¹Ô´  ÊÀÒ¾  áÅлÃÔÁÒ³áÃè·ÕèãËéÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁ¡ÒùÓà¢éÒËÃ×ÍÊè§ÍÍ¡
¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡÃ
                ÁÒµÃÒ  128  ¡ÒùÓà¢éÒËÃ×Í¡ÒÃÊè§ÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡëÖè§áÃ誹Դ㴠 ã¹
ÊÀÒ¾ÍÂèҧ㴻ÃÔÁÒ³à·èÒã´  ¨ÐãËéÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ãËé¡Ó˹´
â´Â¡®¡ÃзÃǧ
¡ÒùÓáÃè«Öè§ÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁà¢éÒÁÒ ËÃ×ÍÊè§ÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡà µéͧÁÕãºÍ¹Ø­Òµ
                ÁÒµÃÒ  129  ËéÒÁÁÔãËé¼Ùéã´¹Óà¢éÒËÃ×ÍÊè§ÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡëÖè§áÃè·ÕèÍÂÙèã¹
¤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé    àÇé¹áµè¨Ðä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¹ÓáÃèà¢éÒã¹ÃÒªÍҳҨѡÃ
ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­ÒµÊè§áÃèÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡÃ#152
¡ÒâÍãºÍ¹Ø­Òµ¹ÓáÃèà¢éÒËÃ×ÍÊè§ÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡÃ
                ÁÒµÃÒ  130  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¹Óà¢éÒËÃ×ÍÊè§ÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡëÖè§áÃè·ÕèÍÂÙèã¹
¤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ãËéÂ×蹤Ӣ͵èÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
        ͸Ժ´ÕËÃ×ͼÙé·Õè͸Ժ´ÕÁͺËÁÒ  à»ç¹¼ÙéÍÍ¡ãºÍ¹Ø­Òµ¹ÓáÃèà¢éÒã¹ÃÒªÍҳҨѡÃ
ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­ÒµÊè§áÃèÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡà áÅШСÓ˹´à§×è͹ä¢ã´ æ ã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¡çä´é
            à§×è͹䢵ÒÁÇÃäÊͧ¨Ð¡Ó˹´ãËéÃÇÁ¶Ö§  ÇÔ¸Õ¡Òë×éÍ¢Ò áÅСÒÃãªéáÃè·Õè¨Ð
¹Óà¢éÒËÃ×ͨÐÊè§ÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡôéÇ¡çä´é#152·ÇÔ
¡ÒÃà¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­Òµ
                ÁÒµÃÒ  131  àÁ×èÍÁÕà˵ØÍѹ¡Ãзº¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ËÃ×ÍàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È
ÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ãºÍ¹Ø­Òµ¹ÓáÃèà¢éÒã¹ÃÒªÍҳҨѡà  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­ÒµÊè§áÃè
ÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡÃàÁ×èÍã´¡çä´éâ´Â»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ
ËÁÇ´  12
º·¡Ó˹´â·É

                ÁÒµÃÒ  132  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  7  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹ËéÒÃéͺҷ
                ÁÒµÃÒ  132  ·ÇÔ  ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁ¢éÍ¡Ó˹´¢Í§¼ÙéÍӹǡÒ÷ÕèÍÍ¡µÒÁ
ÁÒµÃÒ 9  Íѯ° µéͧÃÐÇÒ§â·É  ´Ñ§µèÍ仹Õé
                    (1)  ½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  9  Íѯ°  (1) (¡)  µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡µÑé§áµè˹Ö觻ն֧ÊÒÁ»Õ  ËÃ×Í»ÃѺµÑé§áµèËéÒËÁ×蹺ҷ¶Ö§ÊÒÁáʹºÒ·ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ
                    (2)  ½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  9  Íѯ°  (1) (¢) (¤) (§) ËÃ×Í (ª) ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  9  Íѯ° (2) (¡)
ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  9  Íѯ°  (3) (¨)  µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹Êͧ»Õ  ËÃ×Í»ÃѺµÑé§áµè˹Öè§ËÁ×蹺ҷ¶Ö§
˹Öè§áʹºÒ·  ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ   áÅжéÒÂѧÁÕ¡ÒÒýèÒ½×¹µèÍä»ãËé»ÃѺà»ç¹ÃÒÂÇѹÍÕ¡ÇѹÅÐ
Êͧ¾Ñ¹ºÒ·µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÂѧÁÕ¡ÒýèÒ½×¹
                    㹡óշÕèà»ç¹¡ÒýèÒ½×¹ÁÒµÃÒ  9  Íѯ°  (1) (ª)  ¶éÒ¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´¾ÔÊÙ¨¹ì
ä´éÇèÒ¡ÒýèÒ½×¹¹Ñé¹ÁÕà˵بÓà»ç¹à¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹪ÕÇÔµ  ËÃ×Í·ÃѾÂìÊÔ¹ÍѹÁÔÍÒ¨ËÅÕ¡àÅÕè§ä´é
áÅÐà˵عÑé¹ÁÔä´éà¡Ô´¨Ò¡¡ÒáÃзӢͧµ¹àͧ  ËÃ×͵¹àͧÁÔä´éÁÕÊèǹ¡ÃзÓãËéà¡Ô´¢Öé¹   ¼Ùé¹Ñé¹
äÁèµéͧÃѺâ·É
                    (3)  ½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  9  Íѯ°  (1) (¨) ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  9  Íѯ° (2) (¢)  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  9
Íѯ°  (3) (¢) µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹Ë¹Ö觻ՠ  ËÃ×Í»ÃѺµÑé§áµèÊͧ¾Ñ¹ºÒ·¶Ö§ÊÒÁËÁ×蹺ҷ
ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ
                    (4)  ½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  9  Íѯ°  (1) (©) ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  9  Íѯ° (2) (¤) ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  9
Íѯ°  (3) (¡) (¤) ËÃ×Í (§)  µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹Ë¹Ö觻ՠ ËÃ×Í»ÃѺµÑé§áµèÊͧ¾Ñ¹ºÒ·¶Ö§
ÊÒÁËÁ×蹺ҷËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ  áÅжéÒÂѧÁÕ¡ÒýèÒ½×¹µèÍä»ãËé»ÃѺà»ç¹ÃÒÂÇѹÍÕ¡ÇѹÅÐ
ËéÒÃéͺҷµÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÂѧÁÕ¡ÒýèÒ½×¹
                    ¶éÒ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɼÙé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ
ªÑèǤÃÒÇ  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ  ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ   ËÃ×ͼÙéÃѺ¹Ñ§Ê×Í͹حҵµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
¡ÃзӼԴµÒÁÁÒµÃÒ¹ÕéãËéÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨à¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ÍÒª­ÒºÑµÃ
¾ÔàÈÉ»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ »ÃзҹºÑµÃ  ãºÍ¹Ø­Òµ  ËÃ×Í˹ѧÊ×Í͹حҵä´éáÅéÇáµè¡Ã³Õ#154#155
                   (ÁÒµÃÒ 8 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
äÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒ·ÕèÂÒ¹¾Ò˹зÕè¡ÓÅѧãªé㹡Òâ¹ËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂáÃè
                ÁÒµÃÒ  132 µÃÕ à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧÂÒ¹¾Ò˹Ðã´·Õè¡ÓÅѧãªé㹡Òâ¹áÃèËÃ×Í
à¤Å×è͹ÂéÒÂáÃèäÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒ·Õè¼ÙéÍӹǡÒûÃСÒÈ¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  9  Íѯ°  (3) (¨)  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺµÑé§áµèËéÒÃéͺҷ¶Ö§ËéҾѹºÒ·
                ¡Òâ¹áÃèËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂáÃèâ´ÂÂÒ¹¾Ò˹зÕèäÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒµÒÁÇÃä˹Öè§áÅÐ
ÍÂÙ躹·Ò§ÊÒ¸ÒóР  ãËéÊѹ¹ÔÉ°Ò¹äÇé¡è͹ÇèÒà»ç¹¡Òâ¹áÃèËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂáÃèâ´ÂÁԪͺ´éÇÂ
¡®ËÁÒÂáÅмÙéÍӹǡÒà ËÃ×;¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑ觡ÒÃã´æ ä´éµÒÁ·Õè¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ
¹ÕéãËéÍÓ¹Ò¨äÇé·Ñ駹Õé  àÇé¹áµèà¨éҢͧ  ËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧÂÒ¹¾Ò˹ШоÔÊÙ¨¹ìä´éÍÂèÒ§ªÑ´á¨é§µèÍ
¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè·Õè·Ó¡ÒõÃǨ¤é¹ä´éÇèÒãºÍ¹Ø­ÒµËÃ×Í˹ѧÊ×Í͹حҵ¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃà»ç¹
ãºÍ¹Ø­ÒµËÃ×Í˹ѧÊ×Í͹حҵ·Õèá·é¨ÃÔ§â´Â»ÃÒȨҡ¢éÍʧÊÑÂ
                ¼Ùéã´ãªéà¤Ã×èͧËÁÒ·Õè¼ÙéÍӹǡÒûÃСÒÈ¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  9  Íѯ°  (3) (¨)
â´ÂÁÔãªèà»ç¹¼Ùé·Õ袹áÃèËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂáÃèä´éâ´ÂªÍº´éÇ¡®ËÁÒ   µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺµÑé§áµè
ÊͧÃéͺҷ¶Ö§Êͧ¾Ñ¹ºÒ·#154#155
                   (ÁÒµÃÒ 8 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
                ÁÒµÃÒ  132  ¨ÑµÇÒ   ¼Ùé㴢Ѵ¢ÇÒ§  ËÃ×ÍäÁèÍӹǤÇÒÁÊдǡá¡è¼ÙéÍӹǡÒÃ
ËÃ×;¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè㹡Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒõÒÁÁÒµÃÒ  9  ¹Ç  (1) ËÃ×Í (2)  ËÃ×ͽèÒ½×¹ËÃ×ÍäÁè
»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧ¼ÙéÍӹǡÒà ËÃ×;¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèµÒÁÁÒµÃÒ  9  ¹Ç  (2) (3)ËÃ×Í (4)
µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹Ë¹Öè§»Õ ËÃ×Í»ÃѺäÁèà¡Ô¹ÊÒÁËÁ×蹺ҷ   ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ#154
                   (ÁÒµÃÒ 8 áËè§ ¾.Ã.º.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
                ÁÒµÃÒ  133  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  11 ÁÒµÃÒ 12 ËÃ×ÍÁÒµÃÒ 14  µéͧÃÐÇÒ§â·É
¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹Ë¹Öè§à´×͹  ËÃ×Í»ÃѺäÁèà¡Ô¹Ë¹Ö觾ѹºÒ·  ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ#154
                ÁÒµÃÒ  133  ·ÇÔ ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁ¡®¡ÃзÃǧ«Öè§ÍÍ¡µÒÁÁÒµÃÒ  17 (3) (3 µÃÕ)
(4) (5) ËÃ×Í(6)   µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Ë¹Õè§ËÁ×蹺ҷ
                   (ÁÒµÃÒ 7 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
                ÁÒµÃÒ  133  µÃÕ ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  25  µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹Ë¹Ö觻ՠ ËÃ×Í
»ÃѺäÁèà¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×蹺ҷ  ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ#154#155
                   (ÁÒµÃÒ 34 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
                ÁÒµÃÒ  134  ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁÁÒµÃÒ  31  ÇÃä˹Ö觠 ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  40  ËÃ×Í
äÁ軯ԺѵԵÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  28  ÇÃäÊÕè  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  33  ÇÃäˡ µéͧÃÐÇÒ§
â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·
                   (ÁÒµÃÒ 35 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
                ÁÒµÃÒ  135  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  43  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  91 ·ÇÔ µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡
äÁèà¡Ô¹ÊÒÁ»Õ  ËÃ×Í»ÃѺäÁèà¡Ô¹ÊÒÁËÁ×蹺ҷ  ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ
                㹡óշÕè¡ÒýèÒ½×¹ÁÒµÃÒ  43  à¡Ô´¢Öé¹ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃèËÃ×Í¡ÒýèÒ½×¹
ÁÒµÃÒ  91 ·ÇÔÔ  à¡Ô´¢Öé¹ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁ¡Òâشà¨ÒйéÓà¡Å×Íãµé´Ô¹   ¼Ùé½èÒ½×¹µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡
µÑé§áµèÊͧ»Õ¶Ö§à¨ç´»Õ  ËÃ×Í»ÃѺµÑé§áµèÊÒÁáʹºÒ·¶Ö§ËéÒáʹºÒ·  ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ#154#155
                   (ÁÒµÃÒ 8 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
                ÁÒµÃÒ  136  ¼Ùé㴢Ѵ¢ÇÒ§ ËÃ×ÍäÁèÍӹǤÇÒÁÊдǡ  ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵԵÒÁ¤ÓÊÑè§
¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè㹡Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒõÒÁÁÒµÃÒ 48  ÁÒµÃÒ 70  ÁÒµÃÒ 91 ¨ÑµÇÒ
ÁÒµÃÒ 117  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  124  ¶éÒ¡ÒáÃзӹÑé¹äÁè¶Ö§à»ç¹¤ÇÒÁ¼Ô´µÒÁ»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂÍÒ­Ò
µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Ë¹Ö觾ѹºÒ·
                   (ÁÒµÃÒ 9 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
                ÁÒµÃÒ  137  ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèµÒÁ
ÁÒµÃÒ  71  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  91  ອ¨  µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹ÊÒÁà´×͹  ËÃ×Í»ÃѺäÁèà¡Ô¹
ËéҾѹºÒ·  áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹»ÃзҹºÑµÃ ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ¢Ø´à¨ÒйéÓà¡Å×Íãµé´Ô¹
¹Ñé¹àÊÕÂä´é
                   (ÁÒµÃÒ 9 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
                ÁÒµÃÒ  138  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵԵÒÁÁÒµÃÒ  57  ÁÒµÃÒ  59  ÁÒµÃÒ  62
ÁÒµÃÒ  63  ÁÒµÃÒ  64  ÁÒµÃÒ  67  ÁÒµÃÒ  68  ÁÒµÃÒ  69  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  74  ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵÔ
µÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  59  ÁÒµÃÒ  62  ÁÒµÃÒ  63  ÁÒµÃÒ  64  ÁÒµÃÒ  67
ÁÒµÃÒ  68  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  74  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·   áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§
à¾Ô¡¶Í¹»ÃзҹºÑµÃ¹Ñé¹àÊÕÂä´é#154
                   (ÁÒµÃÒ 36 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
                ÁÒµÃÒ  138  ·ÇÔ ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁÁÒµÃÒ  60  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹
˹Öè§ËÁ×蹺ҷ  áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹»ÃзҹºÑµÃ¹Ñé¹àÊÕÂä´é
                   (ÁÒµÃÒ 37 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
                ÁÒµÃÒ  139  ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèµÒÁÁÒµÃÒ  72
ÇÃäÊͧµéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·   áÅеéͧÃѺ¼Ô´ª´ãªé¤èÒãªé¨èÒÂ㹡Ò÷ӷÕè´Ô¹
¹Ñé¹ãËéà»ç¹µÒÁà´ÔÁ
                ÁÒµÃÒ  140  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  76  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹
˹Öè§ËÁ×蹺ҷáÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹»ÃзҹºÑµÃ¹Ñé¹àÊÕÂä´é
                ÁÒµÃÒ  141  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃËÃ×ͼÙéÃѺªèǧ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧ   ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁ
à§×è͹䢷Õè¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  77  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·
                ÁÒµÃÒ  142  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  89  ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵԵÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´µÒÁ
ÁÒµÃÒ90  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Ë¹Ö觾ѹºÒ·#154#155
                ÁÒµÃÒ  143  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  92  ÁÒµÃÒ  99  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  101 µéͧ
ÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹Ë¡à´×͹ËÃ×Í»ÃѺäÁèà¡Ô¹ËéҾѹºÒ·  ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ#154#155
                ÁÒµÃÒ  144  ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  93  ËÃ×Í
ÁÒµÃÒ  102   µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·
                ÁÒµÃÒ  145  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  94  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·#154#155
                ÁÒµÃÒ  146  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  95  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹ËéÒÃéͺҷ
                ÁÒµÃÒ  147  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  98  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  100  µéͧÃÐÇÒ§â·É
»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·#154#155
                ÁÒµÃÒ  147  ·ÇÔ ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµµÑé§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè
ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ«Öè§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè   ࢵáµè§áÃè  ËÃ×ÍࢵâÅË¡ÃÃÁ
¢Í§µ¹áÅéÇáµè¡Ã³Õà»ç¹Ê¶Ò¹·Õè½Ò¡áÃè¼Ùéã´½èÒ½×¹ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵԵÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´µÒÁ
ÁÒµÃÒ103 µÃÕ ÇÃä˹Ö觠 µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹Ë¹Ö觻ÕËÃ×Í»ÃѺäÁèà¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×蹺ҷ
ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ
                   (ÁÒµÃÒ 9 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 1) ¾.È. 2526)
                ÁÒµÃÒ  148 ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  105 ËÃ×ÍÁÒµÃÒ 108  µéͧÃÐÇÒ§â·É
»ÃѺµÑé§áµè˹Öè§à·èÒ¶Ö§ËéÒà·èҢͧÁÙŤèÒáÃèµÒÁÃÒ¤Ò·Õè¡Ó˹´â´Â¡®ËÁÒÂÇèÒ´éǾԡѴÍѵÃÒ
¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè·ÕèãªéºÑ§¤ÑºÍÂÙèã¹Çѹ¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´   áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨à¾Ô¡¶Í¹
»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹àÊÕÂä´éàÁ×èÍ»ÃÒ¡®ÇèÒ
                    (1)  ÁÕáÃè¨Ò¡·ÕèÍ×è¹äÇé㹤Ãͺ¤Ãͧâ´ÂäÁèä´éÃѺ͹حҵã¹à¢µàËÁ×ͧáÃè  à¢µ
áµè§áÃè  à¢µâÅË¡ÃÃÁ ʶҹ·Õèà¡çºáÃè  ËÃ×Íʶҹ·Õè«×éÍáÃè  ËÃ×Í
                    (2)  ¢¹áÃè¨Ò¡à¢µàËÁ×ͧáÃè  à¢µáµè§áÃè  à¢µâÅË¡ÃÃÁ ʶҹ·Õèà¡çºáÃè  ËÃ×Í
ʶҹ·Õè«×éÍáÃè Í͡仹͡ࢵËÃ×Íʶҹ·Õè´Ñ§¡ÅèÒÇ   â´ÂäÁèä´éÃѺ͹حҵ¢¹áÃè#153·ÇÔ
                   (ÁÒµÃÒ 21 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
                ËÒ¡¡ÒýèÒ½×¹µÒÁÇÃä˹Öè§à¡Ô´¢Öé¹ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè  ¼Ùé½èÒ½×¹µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡
µÑé§áµè˹Ö觻ն֧ËéÒ»Õ   ËÃ×Í»ÃѺµÑé§áµèÊͧà·èҶ֧ˡà·èҢͧÁÙŤèÒáÃèµÒÁÃÒ¤Ò·Õè¡Ó˹´â´Â
¡®ËÁÒÂÇèÒ´éǾԡѴÍѵÃÒ¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè·ÕèãªéºÑ§¤ÑºÍÂÙèã¹Çѹ¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ    áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨à¾Ô¡¶Í¹»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹ä´éàÁ×èÍ
ÁÕà˵صÒÁ  (1)  ËÃ×Í (2) #154#155
                   (ÁÒµÃÒ 10 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
                ÁÒµÃÒ  148  ·ÇÔ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  106  ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵԵÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´
µÒÁÁÒµÃÒ  106 ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  109  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹ËéҾѹºÒ·#154#155
                   (ÁÒµÃÒ 22 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 252)
                ÁÒµÃÒ  149  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  114  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  121  ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵԵÒÁ
à§×è͹䢷Õè¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  115  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  122  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·
                ÁÒµÃÒ  150 ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ 116  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  123  µéͧÃÐÇÒ§â·É
»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·
                ÁÒµÃÒ  151 ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèµÒÁÁÒµÃÒ  118
ËÃ×Í ÁÒµÃÒ  125   µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ºÒ·
                ÁÒµÃÒ  152  ¼Ùéã´½èÒ½×¹ÁÒµÃÒ  129  µéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡äÁèà¡Ô¹ÊÔº»Õ   ËÃ×Í
»ÃѺµÑé§áµèËéÒà·èÒ¶Ö§ÊÔºà·èҢͧÁÙŤèÒáÃèµÒÁÃÒ¤Ò·Õè¡Ó˹´â´Â¡®ËÁÒÂÇèÒ´éǾԡѴÍѵÃÒ
¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè·ÕèãªéºÑ§¤ÑºÍÂÙèã¹Çѹ¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×Í·Ñ駨ӷÑ駻ÃѺ
           àÁ×èÍ»ÃÒ¡®ÇèÒáÃè·ÕèÊè§ÍÍ¡â´ÂäÁèä´éÃѺ͹حҵ¹Ñé¹   à»ç¹áÃè¨Ò¡»ÃзҹºÑµÃ
ªÑèǤÃÒÇ»ÃзҹºÑµÃ  ʶҹ·Õè«×éÍáÃè   ʶҹ·Õèà¡çºáÃè   ࢵáµè§áÃè   ËÃ×ÍࢵâÅË¡ÃÃÁã´
«Ö觼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ  áÅéÇáµè¡Ã³Õ¹Ñé¹  à»ç¹
¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´¼ÙéʹѺʹع  ËÃ×ͼÙéÃÙéàËç¹à»ç¹ã¨ã¹¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´   ÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨
à¾Ô¡¶Í¹»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   »ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹àÊÕÂä´é
            º·ºÑ­­ÑµÔáË觡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇ¡ÒÃÈØšҡà   áÅÐÍÓ¹Ò¨¾¹Ñ¡§Ò¹ÈØšҡõÒÁ
¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇ¡ÒùÑé¹  ੾ÒÐÍÂèÒ§ÂÔ觷ÕèÇèÒ´éÇ¡ÒõÃǨ  ¡ÒÃÂÖ´  áÅСÒÃÃÔº¢Í§  ¡ÒèѺ¡ØÁ
¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ¡ÒÃáÊ´§à·ç¨ áÅСÒÿéͧÃéͧ  ãËé¹ÓÁÒãªéºÑ§¤Ñºá¡è¡ÒùÓà¢éÒËÃ×ÍÊè§ÍÍ¡
¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡëÖè§áÃè·ÕèÍÂÙè㹤ÇÒÁ¤Çº¤ØÁµÒÁÁÒµÃÒ  129  ´éÇÂ#154#155
                   (ÁÒµÃÒ 23 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
                ÁÒµÃÒ  152  ·ÇÔ ¼Ùéã´äÁ軯ԺѵԵÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  130  µéͧ
ÃÐÇÒ§â·É»ÃѺäÁèà¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×蹺ҷ#154#155
                   (ÁÒµÃÒ 24 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
áÃè¢Ò´ËÒÂ仨ҡºÑ­ªÕ
                ÁÒµÃÒ  152  µÃÕ  㹡óշÕè»ÃÒ¡®ÇèÒ   áÃè¢Ò´ËÒÂ仨ҡºÑ­ªÕáÊ´§¡ÒÃ
¢Ø´áÃèä´é¢Í§¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   ËÃ×ͼÙé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ͺѭªÕáÊ´§áÃ褧àËÅ×Í
¢Í§¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ«×éÍáÃè   ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµµÑé§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè   ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµãËéÁÕáÃèäÇéã¹
¤Ãͺ¤Ãͧ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè  ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ ËÃ×ͼÙé«Öè§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè
ࢵáµè§áÃèËÃ×ÍࢵâÅË¡ÃÃÁ¢Í§µ¹à»ç¹Ê¶Ò¹·Õè½Ò¡áÃè   â´ÂäÁèÊÒÁÒö¾ÔÊÙ¨¹ìä´éÇèÒ¡ÒÃ
¢Ò´ËÒ¢ͧáÃè¹Ñé¹ÁÔãªèà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§µ¹  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒǼÙé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ
¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ«×éÍáÃè  ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµµÑé§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè  ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµãËéÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ
¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè  ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁËÃ×ͼÙé«Öè§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè  à¢µáµè§áÃè
ËÃ×ÍࢵâÅË¡ÃÃÁ¢Í§µ¹à»ç¹Ê¶Ò¹·Õè½Ò¡áÃèáÅéÇáµè¡Ã³Õ  µéͧÃÐÇÒ§â·É»ÃѺµÑé§áµè˹Öè§à·èÒ¶Ö§
ÊÒÁà·èҢͧÁÙŤèÒáÃè·Õè¢Ò´ËÒÂ仵ÒÁÃÒ¤Ò·Õè¡Ó˹´â´Â¡®ËÁÒÂÇèÒ´éǾԡѴÍѵÃÒ
¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè·ÕèãªéºÑ§¤ÑºÍÂÙèã¹Çѹ¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨à¾Ô¡¶Í¹
»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃãºÍ¹Ø­ÒµËÃ×Íʶҹ·Õè½Ò¡áÃè¹Ñé¹àÊÕÂä´é#153·ÇÔ#155
                   (ÁÒµÃÒ 10 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 1) ¾.È. 2526)
¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨à»ÃÕºà·Õº¤´Õ
                ÁÒµÃÒ  153 ¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé·ÕèµéͧÃÐÇÒ§â·É¨Ó¤Ø¡
äÁèà¡Ô¹Ë¹Öè§à´×͹ËÃ×Í»ÃѺäÁèà¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×蹺ҷ ãË龹ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨à»ÃÕºà·Õºä´é
                   (ÁÒµÃÒ 38 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
ÍӹҨ͸Ժ´Õ à»ÃÕºà·Õº¤´Õ
                ÁÒµÃÒ  153  ·ÇÔ ã¹¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´µÒÁÁÒµÃÒ  148  ÇÃä˹Ö觠 ËÃ×Í
ÁÒµÃÒ  152  µÃÕ ãËé͸Ժ´ÕÁÕÍÓ¹Ò¨·Ó¡ÒÃà»ÃÕºà·Õº   ãËé¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´ªÓÃФèÒ»ÃѺä´é
äÁè¹éÍ¡ÇèÒ¢Ñé¹µèӢͧ¤èÒ»ÃѺ·Õè¡®ËÁÒ¡Ó˹´   áÅÐàÁ×èͼÙé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´ä´éªÓÃФèÒ»ÃѺ
áÅéÇãË餴Õà»ç¹ÍѹÃЧѺ
                   (ÁÒµÃÒ 11 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
                ÁÒµÃÒ  154  ºÃôÒáÃè   ÍØ»¡Ã³ì   à¤Ã×èͧÁ×Í   à¤Ã×èͧãªéÊѵÇì¾Ò˹Ð
ÂÒ¹¾Ò˹Р  ËÃ×Íà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Åã´ æ ·ÕèºØ¤¤Åä´éÁÒ  ËÃ×Íä´éãªé㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×Í
ÁÕäÇéà¹×èͧ㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×Íä´éãªéà»ç¹ÍØ»¡Ã³ìãËéä´éÃѺ¼Å㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´µÒÁ
ÁÒµÃÒ132 ·ÇÔ  ÁÒµÃÒ 132 µÃÕ   ÁÒµÃÒ 132 ¨ÑµÇÒ   ÁÒµÃÒ  133    ÁÒµÃÒ 133 µÃÕ
ÁÒµÃÒ 135 ÁÒµÃÒ 138  ÁÒµÃÒ 142  ÁÒµÃÒ143ÁÒµÃÒ 145 ÁÒµÃÒ 147ÁÒµÃÒ 148
ÁÒµÃÒ148 ·ÇÔ ÁÒµÃÒ 152  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ 152 ·ÇÔ ãËéÃÔºàÊÕ·Ñé§ÊÔé¹äÁèÇèÒ¨ÐÁÕ¼Ùé¶Ù¡Å§â·ÉµÒÁ
¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒËÃ×ÍäÁè
                    ãË龹ѡ§Ò¹ÍÑ¡ÒÃÃéͧ¢ÍãËéÈÒÅÊÑè§ÃÔº·ÃѾÂìÊÔ¹µÒÁÇÃä˹Ö觠 áÅÐàÁ×è;¹Ñ¡§Ò¹
ÍÑ¡ÒÃä´éÃéͧ¢ÍµèÍÈÒÅáÅéÇ   ãË龹ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè»ÃСÒÈã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ìÃÒÂÇѹ·ÕèÁÕ¨Ó˹èÒÂ
ã¹·éͧ¶Ôè¹ÍÂèÒ§¹éÍÂÊͧÇѹµÔ´µè͡ѹ    à¾×èÍãËéºØ¤¤Å«Öè§ÍÒ¨ÍéÒ§ÇèÒà»ç¹à¨éҢͧÁÒÂ×蹤ÓÃéͧ
¢Íà¢éÒÁÒ㹤´Õ¡è͹ÁÕ¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉҢͧÈÒŪÑ鹵鹠 ·Ñ駹Õé  äÁèÇèÒ㹤´Õ´Ñ§¡ÅèÒǨлÃÒ¡¯µÑǺؤ¤Å
«Öè§ÍÒ¨àª×èÍÇèÒà»ç¹à¨éҢͧËÃ×ÍäÁè¡çµÒÁ
                    㹡óշÕèäÁèÁÕ¼Ùéã´ÍéÒ§µÑÇà»ç¹à¨éҢͧ¡è͹ÁÕ¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉҢͧÈÒŪÑ鹵鹠 ËÃ×ÍÁÕ
à¨éҢͧáµèà¨éҢͧäÁèÊÒÁÒö¾ÔÊÙ¨¹ìãËéÈÒÅàª×èÍÇèÒµ¹äÁèÁÕâÍ¡ÒÊ·ÃÒº   ËÃ×ÍäÁèÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃ
ʧÊÑÂÇèÒ¨ÐÁÕ¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´´Ñ§¡ÅèÒÇ   ÍÕ¡·Ñ駵¹ä´éãªé¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧµÒÁÊÁ¤ÇÃáÅéÇ
·Õè¨Ð»éͧ¡Ñ¹ÁÔãËéÁÕ¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´àªè¹¹Ñé¹à¡Ô´¢Öé¹ËÃ×ÍäÁèÊÒÁÒö¾ÔÊÙ¨¹ìãËéÈÒÅàª×èÍä´éÇèÒ
µ¹äÁèÁÕâÍ¡ÒÊ·ÃÒº   ËÃ×ÍäÁèÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃʧÊÑÂÇèÒ¨ÐÁÕ¡ÒùӷÃѾÂìÊÔ¹´Ñ§¡ÅèÒÇä»ãªéã¹
¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéãËéÈÒÅÊÑè§ÃÔº·ÃѾÂìÊÔ¹´Ñ§¡ÅèÒÇä´éàÁ×è;鹡Ó˹´
ÊÒÁÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹáá¢Í§Çѹ»ÃСÒÈã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ìÃÒÂÇѹµÒÁÇÃäÊͧ   áÅÐ㹡óչÕé
ÁÔãËé¹ÓÁÒµÃÒ  36  áË觻ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂÍÒ­ÒÁÒãªéºÑ§¤Ñº
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
͸Ժ´ÕÊÑ觨èÒÂà§Ô¹ÊÔ¹º¹
                ÁÒµÃÒ  155㹡óդÇÒÁ¼Ô´µÒÁÁÒµÃÒ132 ·ÇÔÔ ÁÒµÃÒ 132 µÃÕ
ÁÒµÃÒ 133 µÃÕ  ÁÒµÃÒ 135   ÁÒµÃÒ 142  ÁÒµÃÒ143ÁÒµÃÒ 145 ÁÒµÃÒ 147
ÁÒµÃÒ 148  ÁÒµÃÒ148 ·ÇÔÔ ÁÒµÃÒ 152  ÁÒµÃÒ 152 ·ÇÔÔ  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  152  µÃÕ
ãËé͸Ժ´ÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑ觨èÒÂà§Ô¹ÊÔ¹º¹á¡è¼Ùé¹Ó¨ÑºáÅÐà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅá¡è¼Ùé¨ÑºµÒÁÃÐàºÕº·ÕèÃÑ°Á¹µÃÕ
¡Ó˹´â´Â»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ   ã¹ÍѵÃÒÃÇÁ¡Ñ¹äÁèà¡Ô¹ÃéÍÂÅÐËéÒÊÔºËéҢͧ
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹¤èÒ¢Ò¢ͧ¡ÅÒ§ËÃ×Íà§Ô¹¤èÒ»ÃѺáÅéÇáµè¡Ã³Õ  㹡ÒáÓ˹´ÍѵÃÒà§Ô¹ÊÔ¹º¹
ËÃ×Íà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ  ÃÑ°Á¹µÃըСÓ˹´ãËé¨èÒÂà§Ô¹ÊÔ¹º¹áÅÐà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅÊÓËÃѺ¡Ã³Õ·Õè»ÃÒ¡®
µÑǼÙéµéͧËÒáÅÐËÃ×ÍÁÕ¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´·Õèµéͧ¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´ãËéä´éÃѺâ·É·Ò§ÍÒ­Ò
ÁÒ¡¡ÇèÒ¡ÒèèÒÂà§Ô¹ÊÔ¹º¹áÅÐà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ㹡óշÕèäÁè»ÃÒ¡®µÑǼÙéµéͧËÒáÅÐËÃ×ÍäÁèÁÕ
¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´·Õèµéͧ¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´¡çä´é
                à§Ô¹ÊÔ¹º¹áÅÐà§Ô¹ÃÒ§ÇÑŵÒÁÇÃä˹Ö觠  ãËé͸Ժ´Õ¨èÒ¨ҡà§Ô¹¢Ò¢ͧ¡ÅÒ§
·ÕèÈÒÅÊÑè§ÃÔº ËÃ×ͨèÒ¨ҡà§Ô¹¤èÒ»ÃѺ·ÕèªÓÃеèÍÈÒÅ    㹡óշÕèÈÒÅÁÔä´éÊÑè§ÃÔº¢Í§¡ÅÒ§
ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§äÁèÍÒ¨¨Ó˹èÒÂä´éËÃ×ͨèÒ¨ҡà§Ô¹¤èÒ»ÃѺ·ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÃÕºà·Õº㹡óշÕ褴Õ
à»ç¹ÍѹÃЧѺâ´Â¡ÒÃà»ÃÕºà·Õº»ÃѺ  ËÃ×ͨèÒ¨ҡà§Ô¹¢Ò¢ͧ¡ÅÒ§·Õ赡à»ç¹¢Í§á¼è¹´Ô¹
µÒÁÁÒµÃÒ  15  ອ¨  áÅÐ㹡óշÕ褴Õà»ç¹ÍѹÃЧѺâ´Â¡ÒÃà»ÃÕºà·Õº»ÃѺ   ͸Ժ´ÕÍÒ¨
ÁͺËÁÒÂãËéà¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨à»ÃÕºà·Õºà»ç¹¼ÙéÊÑ觨èÒ   â´Â¨Ð¡Ó˹´à§×è͹ä¢
ÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ËÃ×ÍäÁè¡çä´é
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)

ËÁÇ´ 13
º·à©¾ÒСÒÅ

                ÁÒµÃÒ  156  º·ºÑ­­ÑµÔã¹ÁÒµÃÒ 89  ੾ÒСóբشËÒáÃèÃÒÂÂèÍÂ
ÁÒµÃÒ  101 ÁÒµÃÒ  105 áÅÐÁÒµÃÒ  114  ÁÔãËéãªéºÑ§¤Ñº¨¹¡ÇèҨо鹡Ó˹´Ë¡ÊÔºÇѹ
¹ÑºáµèÇѹ·Õè¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéãªéºÑ§¤Ñº
                ÁÒµÃÒ  157  ã¹ÃÐËÇèÒ§·ÕèÂѧÁÔä´éÍÍ¡¡®¡ÃзÃǧËÃ×Í»ÃСÒȵÒÁ¾ÃÐÃÒª
ºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ãËéºÃôҡ®¡ÃзÃǧ áÅлÃСÒÈ·Õèä´éÍÍ¡µÒÁ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè
áÅÐãªéºÑ§¤ÑºÍÂÙèã¹Çѹ·Õè¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ¤§ãªéºÑ§¤Ñºä´éµèÍä»
à·èÒ·ÕèäÁè¢Ñ´ËÃ×ÍáÂ駡Ѻº·ºÑ­­ÑµÔáË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
                ÁÒµÃÒ  158  ã¹ÃÐËÇèÒ§·ÕèÂѧÁÔä´éµÃÒ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇ»ÔâµÃàÅÕÂÁÍÍ¡ãªéºÑ§¤Ñº
ãËé¹Óº·ºÑ­­ÑµÔáË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéãªéºÑ§¤Ñºà¡ÕèÂǡѺ»ÔâµÃàÅÕÂÁ仾ÅÒ§¡è͹â´Â͹ØâÅÁ
                ÁÒµÃÒ  159  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨ»ÔâµÃàÅÕÂÁ
ãËéÂ×蹤Ӣ͵èÍ͸Ժ´Õ¾ÃéÍÁ¡Ñºá¼¹·ÕèáÊ´§à¢µ·Õè¨Ð¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨ»ÔâµÃàÅÕÂÁ
                ÁÒµÃÒ  160  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢Í»ÃзҹºÑµÃ·ÓàËÁ×ͧ»ÔâµÃàÅÕÂÁ  ãËéÂ×蹤ӢÍ
µèÍ͸Ժ´Õ¾ÃéÍÁ¡Ñºá¼¹·ÕèáÊ´§à¢µ·Õè¨Ð¢Í»ÃзҹºÑµÃ
                ÁÒµÃÒ  161  ÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ¡Ó˹´à¢µ¾×é¹·Õè
ÍÒÂØ  ËÅѡࡳ±ì ÇÔ¸Õ¡Òà à§×è͹䢠 áÅСÒÃàÃÕ¡¼Å»ÃÐ⪹ìµÍºá·¹·Õè¨ÐãËéá¡èÃѰ㹡ÒÃÍÍ¡
ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨ»ÔâµÃàÅÕÂÁ  áÅСÒÃÍÍ¡»ÃзҹºÑµÃ·ÓàËÁ×ͧ»ÔâµÃàÅÕÂÁᵡµèÒ§
仨ҡº·áË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õéà»ç¹¾ÔàÈÉä´é
               ÁÒµÃÒ  162  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨ»ÔâµÃàÅÕÂÁ   ãËéä´éÃѺ¡àÇé¹
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¾×èÍãªéà¹×éÍ·ÕèµÒÁÁÒµÃÒ  26
                ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ·ÓàËÁ×ͧ»ÔâµÃàÅÕÂÁªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×ͼÙé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ·ÓàËÁ×ͧ
»ÔâµÃàÅÕÂÁãËéä´éÃѺ¡àÇ鹤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¾×èÍãªéà¹×éÍ·ÕèµÒÁÁÒµÃÒ   55
                ÁÒµÃÒ  163  ºÃôһÃзҹºÑµÃ  ÍÒª­ÒºÑµÃ   ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ·Õèä´éÍÍ¡ãËé
µÒÁ¡®ËÁÒ·Õè¶Ù¡Â¡àÅÔ¡µÒÁÁÒµÃÒ 3 ¡è͹Çѹ·Õè¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéãªéºÑ§¤ÑºãËé¶×ÍÇèÒà»ç¹
»ÃзҹºÑµÃÍÒª­ÒºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­ÒµÍÍ¡µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ¨¹¡ÇèÒ¨ÐÊÔé¹ÍÒÂØ

¼ÙéÃѺʹͧ¾ÃкÃÁÃÒªâͧ¡ÒÃ
   ¨ÍÁ¾Å ¶¹ÍÁ ¡ÔµµÔ¢¨Ã
          ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
 

¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔáÃè
¡®ËÁÒÂ