Make your own free website on Tripod.com
ËÁÇ´ 2
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ͧ¤ì¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
                 ÁÒµÃÒ  18  ãËéÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òä³Ð˹Ö觻ÃСͺ´éÇ»ÅÑ´¡ÃзÃǧÍصÊÒË¡ÃÃÁ
à»ç¹»Ãиҹ͸Ժ´Õ¡ÃÁªÅ»Ãзҹ   ͸Ժ´Õ¡ÃÁ·ÃѾÂҡøóՠ  ͸Ժ´Õ¡ÃÁ·Õè´Ô¹   ͸Ժ´Õ¡ÃÁ
»èÒäÁé  ËÃ×ͼÙé«Öè§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ´Ñ§¡ÅèÒÇÁͺËÁÒ áÅкؤ¤ÅÍ×蹫Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕáµè§µÑé§äÁèà¡Ô¹ÊÒÁ¤¹à»ç¹
¡ÃÃÁ¡Òà ¼ÙéÍӹǡÒáͧ¡Í§ÊÑÁ»·Ò¹  ¡ÃÁ·ÃѾÂҡøóÕà»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàŢҹءÒÃ
                   (ÁÒµÃÒ 10 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
˹éÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
            ÁÒµÃÒ  19  ãË餳СÃÃÁ¡ÒÃÁÕ˹éÒ·ÕèãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ  ¤Óá¹Ð¹Ó  áÅФÇÒÁàËç¹á¡è
ÃÑ°Á¹µÃÕã¹àÃ×èͧ´Ñ§µèÍ仹Õé
                    (1)  ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ»ÃзҹºÑµÃ
ªÑèǤÃÒÇ   áÅлÃзҹºÑµÃ  ã¹¾×é¹·Õèࢵ»èÒʧǹáË觪ҵԠ  ËÃ×;×é¹·ÕèࢵËǧËéÒÁ¢Í§·Ò§
ÃÒª¡ÒÃ
                    (2)  ¡ÒõèÍÍÒÂØÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ  áÅлÃзҹºÑµÃ
                    (3)  ¡ÒÃ͹حҵãËéâ͹»ÃзҹºÑµÃ
                    (4)  ¡ÒÃÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ  áÅлÃзҹºÑµÃ
                    (5)  àÃ×èͧÍ×è¹µÒÁ·ÕèÃÑ°Á¹µÃÕÁͺËÁÒÂ
                   (ÁÒµÃÒ 10 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
ÍÒÂآͧ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
                ÁÒµÃÒ  20  ¡ÃÃÁ¡ÒëÖè§ÃÑ°Á¹µÃÕáµè§µÑé§ÍÂÙèã¹µÓá˹觤ÃÒÇÅÐÊͧ»Õ
                 ¡ÃÃÁ¡ÒëÖ觾鹨ҡµÓá˹觵ÒÁÇÒÃÐÍÒ¨ä´éÃѺáµè§µÑé§ÍÕ¡ä´é
¡Òþ鹨ҡµÓá˹è§
                ÁÒµÃÒ  21  ¡ÃÃÁ¡ÒëÖè§ÃÑ°Á¹µÃÕáµè§µÑ駾鹨ҡµÓá˹觡è͹¶Ö§ÇÒÃÐàÁ×èÍ
                    (1)  µÒÂ
                    (2)  ÅÒÍÍ¡
                    (3)  ÃÑ°Á¹µÃÕãËéÍÍ¡
                    (4)  à»ç¹ºØ¤¤ÅäÃé¤ÇÒÁÊÒÁÒöËÃ×ÍàÊÁ×͹äÃé¤ÇÒÁÊÒÁÒö
                    (5)  ä´éÃѺâ·É¨Ó¤Ø¡â´Â¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´ãËé¨Ó¤Ø¡
                 àÇé¹áµè¤´Õ·Õèà»ç¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÅËØâ·É ËÃ×ͤÇÒÁ¼Ô´Íѹä´é¡ÃзÓâ´Â»ÃÐÁÒ·
                 àÁ×èÍ¡ÃÃÁ¡Òþ鹨ҡµÓá˹觡è͹ÇÒÃР  ÃÑ°Á¹µÃÕÍÒ¨áµè§µÑ駼ÙéÍ×è¹á·¹ä´é
                 ¡ÃÃÁ¡ÒëÖè§ä´éÃѺáµè§µÑ駵ÒÁÇÃäÊͧÍÂÙèã¹µÓá˹觵ÒÁÇÒÃТͧ¡ÃÃÁ¡ÒëÖè§
µ¹á·¹
                   (ÁÒµÃÒ 11 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
ͧ¤ì»ÃЪØÁ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
                  ÁÒµÃÒ  22  ¡ÒûÃЪØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒõéͧÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÒ»ÃЪØÁ
äÁè¹éÍ¡ÇèÒ¡Ö觨ӹǹ¢Í§¡ÃÃÁ¡Ò÷Ñé§ËÁ´  ¨Ö§à»ç¹Í§¤ì»ÃЪØÁ
                  ¶éÒ»Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒÃäÁèÍÂÙèã¹·Õè»ÃЪØÁ   ãËé¡ÃÃÁ¡ÒÃàÅ×Í¡¡ÃÃÁ¡Òä¹Ë¹Öè§à»ç¹
»Ãиҹ㹷Õè»ÃЪØÁ
¡ÒêÕé¢Ò´
                  ÁÒµÃÒ  23 ¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑªÕé¢Ò´¢Í§·Õè»ÃЪØÁ  ãËé¶×ÍàÊÕ§¢éÒ§ÁÒ¡
                   ¡ÃÃÁ¡Òä¹Ë¹Öè§ãËéÁÕàÊÕ§˹Öè§ã¹¡ÒÃŧ¤Ðá¹¹  ¶éÒ¤Ðá¹¹àÊÕ§à·èҡѹãËé»Ãиҹ
ã¹·Õè»ÃЪØÁÍÍ¡àÊÕ§à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡àÊÕ§˹Öè§à»ç¹àÊÕ§ªÕé¢Ò´
͹ءÃÃÁ¡ÒÃ
                  ÁÒµÃÒ  24  㹡Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒõÒÁ˹éÒ·Õè   ¶éÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàËç¹ÊÁ¤ÇèÐ
áµè§µÑé§Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃà¾×èÍãËé·Ó¡ÒÃã´æ µÒÁ·ÕèÁͺËÁÒÂËÃ×ͨÐàªÔ­ºØ¤¤Åã´ÁÒãËé¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§
¤Ó͸ԺÒ  ¤Óá¹Ð¹Ó  ËÃ×ͤÇÒÁàË繡çãËé¡ÃзÓä´é
                  ãËé¹ÓÁÒµÃÒ  22  áÅÐÁÒµÃÒ  23  ÁÒãªéºÑ§¤Ñºá¡è¡ÒûÃЪØÁ¢Í§¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒÃ
â´Â͹ØâÅÁ

ËÁÇ´ 3
¡ÒÃÊÓÃǨáÃèáÅСÒü١¢Ò´ÊÓÃǨáÃè

¡ÒÃÊÓÃǨáÃèµéͧä´éÃѺ͹حҵ
               ÁÒµÃÒ  25  ËéÒÁÁÔãËé¼Ùéã´ÊÓÃǨáÃèã¹·Õèã´  äÁèÇèÒ·Õè«Öè§ÊÓÃǨáÃè¹Ñ鹨Ðà»ç¹ÊÔ·¸Ô
¢Í§ºØ¤¤Åã´ËÃ×ÍäÁèàÇé¹áµè¨Ðä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃèÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè
ËÃ×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ#133µÃÕ
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
àÊÕ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¾×èÍãªéà¹×éÍ·ÕèÊÓËÃѺ¡ÒÃÊÓÃǨáÃè
                ÁÒµÃÒ  26  ¹Í¡¨Ò¡¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ËÃ×Í
ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɼÙé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¹Ñé¹µéͧàÊÕ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¾×èÍãªéà¹×éÍ·Õè«Öè§ä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ËÃ×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉÍÕ¡µèÒ§ËÒ¡   áÅеéͧªÓÃÐÅèǧ˹éÒ
                 ¡ÒêÓÃФèÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¾×èÍãªéà¹×éÍ·ÕèÅèǧ˹éÒÍÒ¨ä´éÃѺ¼è͹¼Ñ¹ãËéªÓÃÐà»ç¹§Ç´
â´ÂÁÕ»ÃСѹ´éǺؤ¤ÅËÃ×Í·ÃѾÂìµÒÁËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
ÍÒª­ÒºÑµÃãËéãªéä´é੾ÒеÑÇ
                  ÁÒµÃÒ  27  ÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃè  ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ËÃ×Í
ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ ãËéãªéä´é੾ÒеÑǼÙé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ áÅÐãËé¤ØéÁ¶Ö§ÅÙ¡¨éÒ§¢Í§¼Ùé¶×Í
ÍÒª­ÒºÑµÃ´éÇÂ
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡ÒâÍÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃè
                  ÁÒµÃÒ  28  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃèãËéÂ×蹤Ӣ͵èÍ
·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
                ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õèà»ç¹¼ÙéÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃè
                ÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃèãËéÁÕÍÒÂØ˹Ö觻չѺáµèÇѹÍÍ¡
                ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃèµéͧ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´äÇéã¹
ÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃè#134
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡ÒâÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè
            ÁÒµÃÒ  29  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ãËéÂ×蹤Ӣ͵èÍ
·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
                ¤Ó¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèáµèÅФӢͨТÍä´éäÁèà¡Ô¹Êͧ¾Ñ¹ËéÒÃéÍÂäÃè
àÇé¹áµè¤Ó¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèã¹·ÐàÅÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ͼÙé«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕÁͺËÁÒÂà»ç¹
¼ÙéÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè
                ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèãËéÁÕÍÒÂØ˹Ö觻չѺáµèÇѹÍÍ¡
            ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèµéͧ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´äÇéã¹ÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèã¹·ÐàÅ
              ÁÒµÃÒ  30  ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèã¹·ÐàÅ   ÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ͼÙé«Öè§
ÃÑ°Á¹µÃÕÁͺËÁÒÂÁÕÍÓ¹Ò¨¡Ó˹´à¹×éÍ·ÕèãËéá¡è¼Ùé¢ÍáµèÅкؤ¤Åä´éäÁèà¡Ô¹ËéÒáʹäÃè   áÅÐ
¡Ó˹´ÍÒÂØÍÒª­ÒºÑµÃä´éäÁèà¡Ô¹Êͧ»Õ¹ÑºáµèÇѹÍÍ¡
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
ŧÁ×ÍÊÓÃǨáÅÐÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃÊÓÃǨáÅСÒÃà¾Ô¡¶Í¹
               ÁÒµÃÒ  31  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèµéͧŧÁ×ÍÊÓÃǨáÃèÀÒÂã¹
Ë¡ÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè   áÅеéͧÂ×è¹ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹
áÅСÒÃÊÓÃǨ·Õè¡ÃзÓä»ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ˹Öè§ÃéÍÂá»´ÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´
ÊÓÃǨáÃèµÒÁẺ·Õè¡ÃÁ·ÃѾÂҡøóաÓ˹´µèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèÀÒÂã¹
ÊÒÁÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹÊÔ鹡Ó˹´¹Ñé¹  áÅеéͧÂ×è¹ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ áÅСÒÃÊÓÃǨ
·Õèä´é¡ÃзÓä»ÀÒÂËÅѧ¹Ñé¹ÀÒÂã¹ÊÒÁÊÔºÇѹ¡è͹ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèÊÔé¹ÍÒÂØ#134
            ÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ͼÙé«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕÁͺËÁÒÂÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨ
áÃèàÊÕÂä´éàÁ×èͼÙé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèäÁ軯ԺѵԵÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´äÇéã¹ÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡Ã³ÕÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèÊÔé¹Êشŧ¡è͹ÍÒÂØ·Õè¡Ó˹´
              ÁÒµÃÒ  32  ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèãËéÊÔé¹Êشŧ¡è͹ÍÒÂØ·Õè¡Ó˹´äÇéã¹
ÍÒª­ÒºÑµÃ¹Ñé¹ã¹¡Ã³Õ´Ñ§µèÍ仹Õé
                    (1)  àÁ×èͼÙé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè«Öè§à»ç¹ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´ÒµÒÂ
                    (2)  àÁ×èͼÙé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè«Öè§à»ç¹¹ÔµÔºØ¤¤ÅÊÔé¹ÊÀÒ¾¹ÔµÔºØ¤¤Å
                (3)  àÁ×èͼÙé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè¢Ò´¤Ø³ÊÁºÑµÔµÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹
¡®¡ÃзÃǧ·ÕèÍÍ¡µÒÁÁÒµÃÒ  6  ÇÃäÊͧ
                (4)  àÁ×èͼÙé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèäÁèÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹áÅСÒÃ
ÊÓÃǨ·Õè¡ÃзÓä»ã¹Ãͺ˹Öè§ÃéÍÂá»´ÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèÀÒÂã¹
ÊÒÁÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹÊÔ鹡Ó˹´¹Ñé¹
                (5)  àÁ×èÍÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ͼÙé«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕÁͺËÁÒÂÁÕ¤ÓÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè¹Ñ鹹ѺáµèÇѹÃѺá¨é§¤ÓÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡ÒâÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉáÅТéͼ١¾Ñ¹
               ÁÒµÃÒ  33  ¼Ùéã´»ÃÐʧ¤ì¨Ð¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ   ãËéÂ×蹤Ӣ͵èÍ·ÃѾÂҡøóÕ
»ÃШӷéͧ·Õè
            ¼ÙéÂ×蹤ӢÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɵéͧ¡Ó˹´¢éͼ١¾Ñ¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊÓÃǨ  â´ÂÃкØ
»ÃÔÁÒ³à§Ô¹·Õè¨Ðãªé¨èÒÂà¾×èÍ¡ÒÃÊÓÃǨÊÓËÃѺáµèÅлյÅÍ´ÍÒÂآͧÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉáÅмÙéÂ×è¹
¤Ó¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɨÐàʹÍãËé¼Å»ÃÐ⪹ì¾ÔàÈÉà¾×èÍ»ÃÐ⪹ìá¡èÃÑ°µÒÁËÅѡࡳ±ì·Õè
ÃÑ°Á¹µÃÕ¡Ó˹´´éÇ¡çä´é  áÅÐãËé¼Å»ÃÐ⪹ì¾ÔàÈÉà¾×èÍ»ÃÐ⪹ìá¡èÃÑ°´Ñ§¡ÅèÒÇÁռż١¾Ñ¹
¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɵèÍä»´éÇ   àÁ×èͼÙé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɹÑé¹ä´éÃѺ»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ
ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃÊÓËÃѺ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃèã¹à¢µà¹×éÍ·Õè·Õèµ¹ä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɹÑé¹´éÇÂ
                   (ÁÒµÃÒ 11 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
                ¤Ó¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉáµèÅФӢͨТÍä´éäÁèà¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×è¹äÃè
                ÃÑ°Á¹µÃÕà»ç¹¼ÙéÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
                ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉãËéÁÕÍÒÂØäÁèà¡Ô¹ÊÒÁ»Õ¹ÑºáµèÇѹÍÍ¡
            ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɵéͧ»¯ÔºÑµÔµÒÁà§×è͹ä¢áÅТéͼ١¾Ñ¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊÓÃǨ¢Í§
áµèÅлշÕè¡Ó˹´äÇéã¹ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ#134
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡Ó˹´à¢µÍÒª­ÒºÑµÃáÅСÒá¤Ó¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ
                ÁÒµÃÒ  34  àÁ×èÍä´éÃѺ¤Ó¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèËÃ×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
áÅéÇ ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè¨Ðä´é¡Ó˹´à¢µ¾×é¹·ÕèÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè   ËÃ×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ
¾ÔàÈÉ¡ÒáÓ˹´à¢µ¾×é¹·Õè´Ñ§¡ÅèÒǨСÃзÓâ´Â¡ÒÃÃѧÇÑ´ËÃ×ÍÇÔ¸ÕÍ×蹡çä´é   µÒÁËÅѡࡳ±ì
áÅÐÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
            㹡óշÕèÁÕ¡ÒáÓ˹´à¢µâ´Â¡ÒÃÃѧÇÑ´   ãËé¼ÙéÂ×蹤ӢÍËÃ×ͼÙé«Öè§ä´éÃѺÁͺËÁÒÂ
à»ç¹¼Ùé¹ÓÃѧÇÑ´µÒÁÇѹ   àÇÅÒ  áÅÐʶҹ·Õè«Ö觾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè¡Ó˹´à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×Í
             ͸Ժ´ÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§Â¡¤Ó¢ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ËÃ×ͤӢÍÍÒª­ÒºÑµÃ
¾ÔàÈÉàÊÕÂä´éàÁ×èͼÙéÂ×蹤ӢÍ
                    (1)  ¢Ò´¹Ñ´ã¹¡ÒùÓÃѧÇÑ´µÒÁÇÃäÊͧâ´ÂäÁèÁÕà˵ØÍѹÊÁ¤ÇÃ
                    (2)  ÅÐàÅÂà¾Ô¡à©ÂäÁ軯ԺѵԵÒÁ¤ÓÊÑ觢ͧ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè«Õè§ÊÑè§ã¹¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹à¾×èÍÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèËÃ×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ  ËÃ×Í
                    (3)  ¡ÃзӡÒýèÒ½×¹ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵԵÒÁº·ºÑ­­ÑµÔº·Ë¹Ö觺·ã´ã¹ËÁÇ´  3
ËÃ×ÍËÁÇ´  4 ËÃ×ÍÃÙéàËç¹à»ç¹ã¨ã¹¡ÒáÃзÓàªè¹ÇèÒ¹Ñé¹
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉÍÍ¡·Ñºà¢µà¹×éÍ·ÕèÍÒª­ÒºÑµÃáÅлÃзҹºÑµÃäÁèä´é
           ÁÒµÃÒ  35  ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɨÐÍÍ¡·Ñºà¢µà¹×éÍ·Õè«Öè§ÁÕ¼Ùéä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃèÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ   »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃÍÂÙèáÅéÇÁÔä´é
                ¶éÒÁÕࢵà¹×éÍ·Õè«Öè§ÁÕ¼Ùéä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè   ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃÍÂÙèáÅéÇã¹à¢µ¤Ó¢Í  ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
¨Ð¡ÃзÓä´éâ´Â¡Ñ¹à¢µà¹×éÍ·Õè«Öè§ÁÕ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè  ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃÍÂÙèáÅéÇã¹à¢µ¤Ó¢Í¹Ñé¹ÍÍ¡
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɵéͧ¨èÒÂà§Ô¹µÒÁ¢éͼ١¾Ñ¹
            ÁÒµÃÒ  36  àÁ×èÍÊÔé¹Ãͺ»Õ¢éͼ١¾Ñ¹ã´  ¶éÒ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉÂѧ»¯ÔºÑµÔµÒÁ
¢éͼ١¾Ñ¹µÒÁÁÒµÃÒ  33  ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊÓÃǨã¹Ãͺ»Õ¹Ñé¹äÁè¤Ãº¶éǹ  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
µéͧ¨èÒÂà§Ô¹à·èҡѺ¨Ó¹Ç¹·ÕèÂѧÁÔä´éãªé¨èÒÂà¾×èÍ¡ÒÃÊÓÃǨã¹Ãͺ»Õ¢éͼ١¾Ñ¹¹Ñé¹  ãËéá¡è¡ÃÁ
·ÃѾÂҡøóÕÀÒÂ㹡Ó˹´ÊÒÁÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹÊÔé¹Ãͺ»Õ¢éͼ١¾Ñ¹´Ñ§¡ÅèÒÇ
               㹡ÒÃÊÓÃǨ¶éÒ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉä´éãªé¨èÒÂã¹Ãͺ»Õ¢éͼ١¾Ñ¹ã´à¡Ô¹
¢éͼ١¾Ñ¹·Õè¡Ó˹´äÇéÊÓËÃѺÃͺ»Õ¢éͼ١¾Ñ¹¹Ñé¹  ãËéÁÕÊÔ·¸ÔËÑ¡»ÃÔÁÒ³à§Ô¹Êèǹ·Õèà¡Ô¹ÍÍ¡¨Ò¡
¢éͼ١¾Ñ¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊÓÃǨã¹Ãͺ»Õ¢éͼ١¾Ñ¹»ÕµèÍä»ä´é
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
µèÍÍÒÂØÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
                     ÁÒµÃÒ  37  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ«Öè§ä´é»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ
㹡ÒÃÊÓÃǨà§×è͹ä¢áÅТéͼ١¾Ñ¹ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊÓÃǨµÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
·Ø¡»ÃСÒÃáÅéÇ   ¨Ð¢ÍµèÍÍÒÂØÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ¡çä´é   â´ÂÂ×蹤Ӣ͡è͹ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
ÊÔé¹ÍÒÂØäÁè¹éÍ¡ÇèÒà¡éÒÊÔºÇѹ   ÃÑ°Á¹µÃըеèÍÍÒÂØÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉãËéÍÕ¡¡çä´éà»ç¹àÇÅÒäÁèà¡Ô¹
Êͧ»ÕÀÒÂãµé¢éÍ¡Ó˹´¢éͼ١¾Ñ¹áÅÐà§×è͹䢵ÒÁ·ÕèÃÑ°Á¹µÃÕ¡Ó˹´
                  㹡Òâ͵èÍÍÒÂØÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉÍÒ¨¢Í¤×¹¾×é¹·Õè
ºÒ§Êèǹ·ÕèäÁè»ÃÐʧ¤ì¨ÐÊÓÃǨ¡çä´é
                   (ÁÒµÃÒ 12 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
             ÁÒµÃÒ  38  ÁÒµÃÒ¹Õé¶Ù¡Â¡àÅÔ¡â´ÂÁÒµÃÒ  13  áË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔáÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516
¨Ö§äÁè¾ÔÁ¾ìŧäÇé
                        ÁÒµÃÒ  39  ÁÒµÃÒ¹Õé¶Ù¡Â¡àÅÔ¡â´ÂÁÒµÃÒ  13  áË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔáÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516
¨Ö§äÁè¾ÔÁ¾ìŧäÇé
ŧÁ×ÍÊÓÃǨáÅÐÃÒ§ҹ¼Å¡ÒÃÊÓÃǨ
          ÁÒµÃÒ  40  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɵéͧŧÁ×ÍÊÓÃǨáÃèÀÒÂã¹à¡éÒÊÔºÇѹ¹Ñºáµè
Çѹä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ    áÅеéͧÃÒ§ҹ¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹áÅСÒÃÊÓÃǨãËé¡ÃÁ
·ÃѾÂҡøóշÃÒº·Ø¡ÃͺÃÐÂÐàÇÅÒ˹Öè§ÃéÍÂÂÕèÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɹÑé¹#134
                   (ÁÒµÃÒ 14 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
à¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ
                   ÁÒµÃÒ  41  ÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÑè§à¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈɹÑé¹àÊÕÂä´é   àÁ×èÍ
¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉäÁ軯ԺѵԵÒÁÁÒµÃÒ  33  ÇÃäˡ  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  40
                   (ÁÒµÃÒ 14 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
              ÁÒµÃÒ  42  ÁÒµÃÒ¹Õé¶Ù¡Â¡àÅÔ¡â´ÂÁÒµÃÒ  15  áË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔáÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516
¨Ö§äÁè¾ÔÁ¾ìŧäÇé
ËÁÇ´  4

¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔáÃè
¡®ËÁÒÂ