Make your own free website on Tripod.com
            ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃлÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª   ÁÕ¾ÃкÃÁÃÒªâͧ¡ÒÃ
â»Ã´à¡ÅéÒÏ ãËé»ÃСÒÈÇèÒ
          â´Â·Õèà»ç¹¡ÒÃÊÁ¤ÇûÃѺ»Ãا¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂáÃè
          ¨Ö§·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅéÒÏ  ãËéµÃÒ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¢Öé¹äÇé   â´Â¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐ
ÂÔ¹ÂÍÁ¢Í§ÊÀÒÃèÒ§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù­ã¹°Ò¹ÐÃÑ°ÊÀÒ   ´Ñ§µèÍ仹Õé
           ÁÒµÃÒ  1   ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéàÃÕ¡ÇèÒ "¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔáÃè  ¾.È. 2510"
           ÁÒµÃÒ  2   ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéãËéãªéºÑ§¤ÑºµÑé§áµèÇѹ¶Ñ´¨Ò¡Çѹ»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ
à»ç¹µé¹ä»
           ÁÒµÃÒ  3  ãËé¡àÅÔ¡
                    (1)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè¾Ãоط¸ÈÑ¡ÃÒª  2461
                    (2)  »ÃСÒȾÃкÃÁÃÒªâͧ¡Òà ŧÇѹ·Õè  13  ¡Ñ¹ÂÒ¹  ¾Ãоط¸ÈÑ¡ÃÒª  2464
ãËéãªé¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  ¾Ãоط¸ÈÑ¡ÃÒª  2461  ¤ØéÁ¤Ãͧ件֧ྪþÅ͵èÒ§ æ
                    (3)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃèá¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2474
                    (4)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  (©ºÑº·Õè  3)  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2479
                    (5)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  (©ºÑº·Õè  4)  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2479
                    (6)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  (©ºÑº·Õè  5)  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2483
                    (7)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  (©ºÑº·Õè  6)  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2483
                    (8)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  (©ºÑº·Õè  7)  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2484
                    (9)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  (©ºÑº·Õè  8)  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2485
                    (10)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔÇèÒ´éÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çº¤èÒÀÒ¤ËÅǧáÃè  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2486
                    (11)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  (©ºÑº·Õè  9)  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2506
                    (12)  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃè  (©ºÑº·Õè  10)  ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2509
                ºÃôҺ·¡®ËÁÒ   ¡®  áÅТéͺѧ¤ÑºÍ×è¹  ã¹Êèǹ·ÕèÁպѭ­ÑµÔäÇéáÅéÇã¹¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
ËÃ×Í«Ö觢Ѵ  ËÃ×ÍáÂ駡Ѻº·áË觾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ãËéãªé¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õéá·¹

                                       ËÁÇ´ 1 º··ÑèÇä»

ÇÔà¤ÃÒÐËìÈѾ·ì
       ÁÒµÃÒ  4  ã¹¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
           "áÃè"   ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ  ·ÃѾÂҡøóշÕèà»ç¹Í¹Ô¹·ÃÕÂÇѵ¶Ø  ÁÕÊèǹ»ÃСͺ·Ò§à¤ÁÕ
¡ÑºÅѡɳзҧ¿ÔÊÔ¡Êìá¹è¹Í¹ËÃ×Íà»ÅÕè¹á»Å§ä´éàÅ硹éÍ    äÁèÇèҨеéͧ¶ÅاËÃ×ÍËÅÍÁ¡è͹ãªé
ËÃ×ÍäÁè    áÅÐËÁÒ¤ÇÒÁÃÇÁµÅÍ´¶Ö§  ¶èÒ¹ËÔ¹  ËÔ¹¹éÓÁѹ  ËÔ¹Íè͹  âÅËÐáÅеСÃѹ·Õèä´é¨Ò¡
âÅË¡ÃÃÁ  ¹éÓà¡Å×Íãµé´Ô¹ ËÔ¹«Öè§ ¡®¡ÃзÃǧ¡Ó˹´à»ç¹ËÔ¹»ÃдѺËÃ×ÍËÔ¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ ´Ô¹
ËÃ×Í·ÃÒ «Öè§ ¡®¡ÃзÃǧ¡Ó˹´à»ç¹´Ô¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁËÃ×Í·ÃÒÂÍصÊÒË¡ÃÃÁ  áµè·Ñ駹ÕéäÁèÃÇÁ¶Ö§
¹éÓ  à¡Å×ÍÊÔ¹à¸ÒÇì  ÅÙ¡Ãѧ  ËÔ¹   ´Ô¹ËÃ×Í·ÃÒÂ
              (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
           "¹éÓà¡Å×Íãµé´Ô¹"   ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¹éÓà¡Å×Í·ÕèÁÕÍÂÙèãµé´Ô¹µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ
à¢éÁ¢é¹¢Í§à¡Å×Íã¹»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡¡ÇèÒ·Õè¡Ó˹´ã¹ ¡®¡ÃзÃǧ
              (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
           "ÊÓÃǨáÃè"   ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒÃà¨ÒР ËÃ×͢ش  ËÃ×Í¡ÃзӴéÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÂèÒ§ã´
ÍÂèҧ˹Öè§ËÃ×ÍËÅÒÂÇÔ¸Õ  à¾×èÍãËéÃÙéÇèÒã¹¾×é¹·Õè ÁÕáÃèÍÂÙèËÃ×ÍäÁèà¾Õ§ã´
           "·ÓàËÁ×ͧ"   ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒáÃзÓá¡è¾×é¹·ÕèäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹·Õ躡ËÃ×Í·Õè¹éÓà¾×èÍãËé
ä´éÁÒ«Öè§áÃè´éÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ËÃ×ÍËÅÒÂÇÔ¸Õ   áµèäÁèÃÇÁ¶Ö§¡Òâشà¨ÒйéÓà¡Å×Íãµé´Ô¹
µÒÁËÁÇ´ 5 ·ÇÔ áÅСÒâشËÒáÃèÃÒÂÂèÍÂËÃ×Í¡ÒÃÃè͹áÃèµÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
              (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
              "¢Ø´à¨ÒйéÓà¡Å×Íãµé´Ô¹"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒáÃзÓá¡è¾×é¹·ÕèäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹·Õ躡ËÃ×Í
·Õè¹éÓ  à¾×èÍãËéä´éÁÒ«Ö觹éÓà¡Å×Íãµé´Ô¹  áµèäÁèÃÇÁ¶Ö§¡Ò÷ÓàËÁ×ͧáÃèà¡Å×ÍËÔ¹´éÇÂÇÔ¸ÕàËÁ×ͧÅÐÅÒÂáÃè
              (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
           "¢Ø´ËÒáÃèÃÒÂÂèÍÂ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒáÃзÓá¡è¾×é¹·ÕèäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹·Õ躡ËÃ×Í·Õè¹éÓ
à¾×èÍãËéä´éÁÒ«Öè§áÃè  â´Âãªéá礹áµèÅФ¹µÒÁª¹Ô´¢Í§áÃèÀÒÂã¹·éͧ·ÕèáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒâشËÒáÃèµÒÁ·Õè
¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
              (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2534)
           "Ãè͹áÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒáÃзÓá¡è¾×é¹·ÕèäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹·Õ躡ËÃ×Í·Õè¹éÓ à¾×èÍãËéä´éÁÒ
«Öè§áÃè   â´Âãªéá礹áµèÅФ¹µÒÁª¹Ô´¢Í§áÃè ÀÒÂã¹·éͧ·ÕèáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÃè͹áÃèµÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹
¡®¡ÃзÃǧ
           "áµè§áÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒáÃзÓÍÂèҧ㴠æ à¾×èÍ·ÓáÃèãËéÊÐÍÒ´  ËÃ×Íà¾×èÍãËéáÃè
·Õ軹¡Ñ¹ÍÂÙè   µÑé§áµèÊͧª¹Ô´¢Öé¹ä»á¡ÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹  áÅÐËÁÒ¤ÇÒÁÃÇÁµÅÍ´¶Ö§º´áÃè ËÃ×ͤѴ
¢¹Ò´áÃè
           "«×éÍáÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒÃÃѺâ͹áÃè´éÇ»ÃСÒÃã´¨Ò¡ºØ¤¤ÅÍ×è¹  ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃ
µ¡·Í´·Ò§Áô¡
           "¢ÒÂáÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒÃâ͹áÃè´éÇ»ÃСÒÃã´ä»ÂѧºØ¤¤ÅÍ×è¹
           "ÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡Òë×éÍáÃè  ¡ÒÃÁÕäÇé  ¡ÒÃÂÖ´¶×Í  ËÃ×Í¡ÒÃ
ÃѺäÇé´éÇ»ÃСÒÃã´«Öè§áÃè   ·Ñ駹Õé äÁèÇèÒà¾×è͵¹àͧËÃ×ͼÙéÍ×è¹
              (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
              "àÃ×͢شËÒáÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   àÃ×ÍËÃ×ÍᾫÖè§ÁÕÍØ»¡Ã³ì   à¤Ã×èͧÁ×Í   à¤Ã×èͧãªé㹡ÒÃ
·ÓàËÁ×ͧËÃ×Í¡ÒÃáµè§áÃè   ÊÓËÃѺãªéã¹àÃ×ÍËÃ×Íá¾¹Ñé¹
              (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
              "ࢵ¤Çº¤ØÁáÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ࢵ¾×é¹·Õè«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃСÒÈà»ç¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè
              (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
               "¼ÙéÍӹǡÒÃ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¼ÙéÍӹǡÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè
              (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
              "âÅË¡ÃÃÁ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ¡ÒöÅاáÃèËÃ×Í¡Ò÷ÓáÃèãËéà»ç¹âÅËдéÇÂÇÔ¸ÕÍ×è¹ã´  áÅÐ
ËÁÒ¤ÇÒÁÃÇÁµÅÍ´¶Ö§   ¡Ò÷ÓâÅËÐãËéºÃÔÊØ·¸Ôì   ¡ÒüÊÁâÅËР ¡ÒüÅÔµâÅËÐÊÓàÃç¨ÃÙ»  ËÃ×Í
¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ»ª¹Ô´µèÒ§ æ  â´ÂÇÔ¸ÕËÅÍÁ  ËÅèÍ  ÃÕ´  ËÃ×ÍÇÔ¸ÕÍ×è¹ã´
               "ࢵàËÁ×ͧáÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ࢵ¾×é¹·Õè«Ö觡Ó˹´ã¹»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×Í
»ÃзҹºÑµÃ
                "ࢵáµè§áÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ࢵ¾×é¹·Õè«Öè§ÃкØã¹ãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè
                "ࢵâÅË¡ÃÃÁ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ࢵ¾×é¹·Õè«Öè§ÃкØã¹ãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
              "ʶҹ·Õèà¡çºáÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ʶҹ·Õè«Öè§ÃкØã¹ãºÍ¹Ø­Òµà¡çºáÃè
             "ʶҹ·Õè½Ò¡áÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ʶҹ·Õè«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕ¡Ó˹´ãËéà»ç¹Ê¶Ò¹·Õè½Ò¡áÃè
µÒÁÁÒµÃÒ  103  µÃÕ
                 (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
              "ʶҹ·Õè¾Ñ¡áÃè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ʶҹ·Õè«Öè§ÃкØã¹ãºÍ¹Ø­Òµ¢¹áÃèãËé¹ÓáÃèä»à¡çº¾Ñ¡
äÇéä´é
             "ÍÒª­ÒºÑµÃÊÓÃǨáÃè" ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ˹ѧÊ×ÍÊӤѭ·ÕèÍÍ¡ãËéà¾×èÍÊÓÃǨáÃè
ÀÒÂã¹·éͧ·Õè«Öè§ÃкØã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊӤѭ¹Ñé¹
                     "ÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè" ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ˹ѧÊ×ÍÊӤѭ·ÕèÍÍ¡ãËéà¾×èÍ
¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè   ÀÒÂã¹à¢µ·Õè¡Ó˹´ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊӤѭ¹Ñé¹
             "ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ  ˹ѧÊ×ÍÊӤѭ·ÕèÍÍ¡ãËéà¾×èͼ١¢Ò´ÊÓÃǨáÃèà»ç¹
¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ   ÀÒÂã¹à¢µ·Õè¡Ó˹´ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊӤѭ¹Ñé¹
             "»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ  ˹ѧÊ×ÍÊӤѭ·ÕèÍÍ¡ãËéà¾×èÍ·ÓàËÁ×ͧ¡è͹ä´é
ÃѺ»ÃзҹºÑµÃÀÒÂã¹à¢µ·Õè¡Ó˹´ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊӤѭ¹Ñé¹
                    "»ÃзҹºÑµÃ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ Ë¹Ñ§Ê×ÍÊӤѭ·ÕèÍÍ¡ãËéà¾×èÍ·ÓàËÁ×ͧÀÒÂã¹à¢µ·Õè
¡Ó˹´ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÊӤѭ¹Ñé¹
             "·ÕèÇèÒ§"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ·Õè«Öè§ÁÔä´éÁպؤ¤Åã´ÁÕ¡ÃÃÁÊÔ·¸ÔìËÃ×ÍÁÕÊÔ·¸Ô¤Ãͺ¤ÃͧµÒÁ
»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒ·Õè´Ô¹   áÅÐÁÔãªèÊÒ¸ÒóÊÁºÑµÔ¢Í§á¼è¹´Ô¹ÍѹÃÒÉ®Ããªé»ÃÐ⪹ìÃèÇÁ¡Ñ¹   áÅÐ
ÁÔãªè·Õè´Ô¹ã¹à¢µ·ÕèÁÕ¡ÒäØéÁ¤Ãͧ  ËÃ×ÍʧǹäÇéµÒÁ¡®ËÁÒÂ
             "ÁÙÅ´Ô¹·ÃÒÂ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÃÇÁ¶Ö§   à»Å×Í¡´Ô¹  ·ÃÒ  ¡ÃÇ´  ËÃ×ÍËÔ¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
·ÓàËÁ×ͧ
             "µÐ¡Ãѹ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ÊÒûÃСͺËÃ×ÍÊÒþÅÍÂä´éÍ×è¹ã´·Õèà¡Ô´¨Ò¡
¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
             "·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ·ÃѾÂҡøóÕÍÓàÀÍ   ËÃ×Í
·ÃѾÂҡøóըѧËÇÑ´   áÅéÇáµè¡Ã³Õ   ¶éÒ㹨ѧËÇÑ´ã´äÁèÁÕ·ÃѾÂҡøóըѧËÇÑ´ãËéËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ
͸Ժ´ÕËÃ×ͼÙé«Öè§Í¸Ôº´ÕÁͺËÁÒÂ
              "¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ  ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèáÅÐà¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹
«Öè§ÃÑ°Á¹µÃÕáµè§µÑé§ãË黯ԺѵԡÒõÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
                     "͸Ժ´Õ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ   ͸Ժ´Õ¡ÃÁ·ÃѾÂҡøóÕ
             "ÃÑ°Á¹µÃÕ"  ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ  ÃÑ°Á¹µÃÕ¼ÙéÃÑ¡ÉÒ¡ÒõÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
¡ÒèѴµÑé§Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóÕ
            ÁÒµÃÒ  5   ¡ÒèѴµÑé§Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóըѧËÇÑ´  ËÃ×ÍÊӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóÕ
ÍÓàÀÍ   â´Â¨ÐãËéÁÕࢵÍÓ¹Ò¨µÅʹࢵ㴠 ãËé¡Ó˹´â´Â¡®¡ÃзÃǧ
                    㹡ÒáÓ˹´à¢µÍÓ¹Ò¨¢Í§Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóըѧËÇÑ´   ¨Ð¡Ó˹´ãËéµÓºÅ
ËÃ×ÍÍÓàÀÍã´ÃÇÁÍÂÙèã¹à¢µÍÓ¹Ò¨¢Í§Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóըѧËÇѴ˹Ö觠  ¡çãËé¡ÃзÓä´éâ´Â
ÁÔµéͧ¤Ó¹Ö§ÇèÒµÓºÅËÃ×ÍÍÓàÀ͹Ñé¹ÍÂÙèã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´à´ÕÂǡѹËÃ×ÍäÁè
                    Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóըѧËÇÑ´áµèÅÐࢵ   ãËéÁÕ·ÃѾÂҡøóըѧËÇÑ´¤¹Ë¹Öè§à»ç¹
¼Ùé¤Çº¤ØÁºÑ§¤ÑººÑ­ªÒ
                    㹡óշÕèÊӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóըѧËÇѴ˹Öè§ÁÕࢵÍӹҨ㹨ѧËÇÑ´Í×è¹ÃÇÁÍÂÙè´éÇÂ
¡çãËé¶×ÍÇèÒ·ÃѾÂҡøóըѧËÇÑ´¼Ùé¤Çº¤ØÁºÑ§¤ÑººÑ­ªÒ·éͧ·Õè㹨ѧËÇÑ´Í×è¹·ÕèÁÕࢵÍÓ¹Ò¨¹Ñé¹   à»ç¹
ËÑÇ˹éÒÊèǹÃÒª¡ÒûÃШӨѧËÇѴ㹨ѧËÇÑ´Í×è¹¹Ñé¹´éÇÂ
                    㹡ÒáÓ˹´à¢µÍÓ¹Ò¨¢Í§Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóÕÍÓàÀͨСÓ˹´ãËéÍÓàÀÍ˹Öè§
ËÃ×ÍËÅÒÂÍÓàÀÍ  ËÃ×͵ӺÅã´ã¹ÍÓàÀÍÍ×è¹ÃÇÁÍÂÙèã¹à¢µÍÓ¹Ò¨¢Í§Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóÕÍÓàÀÍ
¹Ñ鹡çä´é
                    Êӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóÕÍÓàÀÍáµèÅÐࢵ   ãËéÁÕ·ÃѾÂҡøóÕÍÓàÀͤ¹Ë¹Öè§à»ç¹
¼Ùé¤Çº¤ØÁºÑ§¤ÑººÑ­ªÒ   áÅШСÓ˹´ãËé·ÃѾÂҡøóÕÍÓàÀ͹Ñé¹ÍÂÙè㹺ѧ¤ÑººÑ­ªÒ¢Í§
·ÃѾÂҡøóըѧËÇÑ´ã´   ËÃ×ÍÍÂÙè㹺ѧ¤ÑººÑ­ªÒ¢Í§Í¸Ôº´Õ¡çä´é
¡Ó˹´ËÅѡࡳ±ì¡ÒÃÂ×蹤ӢÍ
             ÁÒµÃÒ   6   ¤Ó¢ÍµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéãËé·ÓµÒÁẺ¾ÔÁ¾ì·Õè¡ÃÁ·ÃѾÂҡøóÕ
¡Ó˹´
                ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ùé¢Í  ËÅѡࡳ±ì   ÇÔ¸Õ¡Òà áÅÐà§×è͹ä¢ã¹¡ÒâÍÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´
ÊÓÃǨáÃè   ÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ   »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   »ÃзҹºÑµÃ   áÅÐãºÍ¹Ø­Òµ  µÅÍ´¨¹¡ÒÃ
µèÍÍÒÂØÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ   »ÃзҹºÑµÃ   ãºÍ¹Ø­Òµáµè§áÃè    áÅÐãºÍ¹Ø­Òµ»ÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé  ãËéà»ç¹ä»µÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
¤èҤӢ͠  ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ  áÅФèÒãªé¨èÒÂÅèǧ˹éÒ
               ¼ÙéÂ×蹤Ӣ͵éͧàÊÕ¤èÒ¤Ó¢ÍáÅÐÇÒ§¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÅèǧ˹éÒ  ¾ÃéÍÁ¡Ñº¡ÒÃÂ×蹤ӢÍ
áÅеéͧÍÍ¡¤èÒãªé¨èÒÂËÃ×ÍÇÒ§à§Ô¹Åèǧ˹éÒà¾×èÍà»ç¹¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒèѴ´Óà¹Ô¹¡Òà  áÅСÒÃÍÍ¡
ËÃ×͵èÍÍÒÂØÍÒª­ÒºÑµÃ   »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   »ÃзҹºÑµÃ   ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ   áÅéÇáµè¡Ã³Õ
äÇéµèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè´éÇ    ¶éÒä´éÁÕ¡ÒÃÊÑè§Â¡¤Ó¢ÍËÃ×ÍäÁèä´éÃѺÍÒª­ÒºÑµÃ
»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   »ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ´éÇ»ÃСÒÃã´   ¤èÒãªé¨èÒÂÊÓËÃѺ¡Ô¨¡ÒÃ
·ÕèÂѧäÁèä´é´Óà¹Ô¹¡ÒùÑé¹ãËé¤×¹ãËéá¡è¼ÙéÂ×蹤Ӣ͠   áµè¶éÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃä»áÅéÇà»ç¹ºÒ§ÊèǹãËé¤×¹ãËé
੾ÒÐÊèǹ·ÕèÂѧäÁèä´é´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
                ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÅèǧ˹éÒ·Õè¼ÙéÂ×蹤ӢÍÇÒ§äÇé     ¶éÒä´éÁÕ¡ÒÃÊÑè§Â¡ËÃ×Ͷ͹¤Ó¢Í¹Ñé¹
¼ÙéÂ×蹤Ӣ͵éͧàÊÕ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÊÓËÃѺ¡Ô¨¡Ò÷ÕèÂѧäÁè¶Ö§¡Ó˹´ªÓÃÐã¹ÍѵÃÒ˹Öè§ã¹ÊÕè¢Í§à§Ô¹
·ÕèÇÒ§äÇé   àÇé¹áµè㹡óշÕèÁÕ¡ÒÃÊÑè§Â¡¤Ó¢Íâ´ÂÁÔãªè¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§¼ÙéÂ×蹤Ӣ͠ ËÃ×ͼÙéÂ×蹤Ӣ͵ÒÂ
                  (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡Ó˹´¾×é¹·ÕèãËéà»ç¹à¢µÊÓÃǨÏ
            ÁÒµÃÒ  6  ·ÇÔ   à¾×èÍ»ÃÐ⪹ì㹡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃÊÓÃǨ   ¡Ò÷´Åͧ   ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ËÃ×Í¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¡ÕèÂǡѺáÃè   ãËéÃÑ°Á¹µÃÕâ´Â͹ØÁѵԢͧ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò-
¹ØມÉÒ    ¡Ó˹´¾×é¹·Õèã´ æ  ãËéà»ç¹à¢µÊÓËÃѺ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÊÓÃǨ  ¡Ò÷´Åͧ  ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ËÃ×Í
¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¡ÕèÂǡѺáÃèä´é
              ÀÒÂã¹à¢µ·Õè¡Ó˹´µÒÁÇÃä˹Öè§ ¼Ùéã´¨ÐÂ×蹤ӢÍÍÒª­ÒºÑµÃ »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ
ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃäÁèä´é    àÇé¹áµè㹡óշÕèÃÑ°Á¹µÃÕàËç¹ÊÁ¤ÇÃãËéÂ×蹤ӢÍä´éà»ç¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ   â´Â
»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ
              àÁ×èÍËÁ´¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õè¨Ðãªéࢵ¾×é¹·Õèà¾×èÍ»ÃÐ⪹ì´Ñ§¡ÅèÒǵÒÁÇÃä˹Öè§ ãËéÃÑ°Á¹µÃÕ
»ÃСÒÈ¡àÅÔ¡ã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ
              (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
º·¹ÕéäÁèãªéºÑ§¤Ñºá¡è¡ÃÁ·ÃѾÂҡøóÕ
           ÁÒµÃÒ  6  µÃÕ  ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéäÁèãªéºÑ§¤Ñºá¡è¡ÃÁ·ÃѾÂҡøóÕ㹡ÒáÃзÓà¾×èÍ
»ÃÐ⪹ìá¡è¡ÒÃÊÓÃǨ   ¡Ò÷´Åͧ   ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ËÃ×Í¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¡ÕèÂǡѺáÃè
¡Ó˹´à¢µáËÅè§áÃè
           ÁÒµÃÒ  6  ¨ÑµÇÒ  à¾×èÍ»ÃÐ⪹ìá¡èàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È   ÃÑ°Á¹µÃÕâ´Â͹ØÁѵԢͧ
¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ    ¡Ó˹´¾×é¹·Õèã´·ÕèÁÔãªèáËÅ觵鹹éÓ  ËÃ×Í
»èÒ¹éӫѺ«ÖÁ·Õèä´é·Ó¡ÒÃÊÓÃǨáÅéÇ   »ÃÒ¡¯ÇèÒÁÕáËÅè§áÃèÍØ´ÁÊÁºÙóìáÅÐÁÕÁÙŤèÒ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÙ§
ãËéà»ç¹à¢µáËÅè§áÃèà¾×èÍÍÍ¡»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃä´éà»ç¹Íѹ´Ñºáá   ¡è͹¡ÒÃ
ʧǹËǧËéÒÁ  ËÃ×Íãªé»ÃÐ⪹ìÍÂèÒ§Í×è¹ã¹·Õè´Ô¹ã¹¾×é¹·Õè¹Ñé¹   áµè·Ñ駹ÕéãËé¤Ó¹Ö§¶Ö§¼Å¡Ãзº
¡ÃÐà·×͹µèͤسÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ´éÇÂ
              (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
¡ÒâÍãºá·¹
            ÁÒµÃÒ  7   ¶éÒÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ
ÊÙ­ËÒÂËÃ×Ͷ١·ÓÅÒ  ãËé¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×Í
¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÂ×蹤ӢÍÃѺãºá·¹µèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·ÕèÀÒÂ㹡Ó˹´ÊÔºËéÒÇѹ¹Ñºáµè
Çѹ·Õè·ÃÒº¡ÒÃÊÙ­ËÒÂËÃ×Í¡Òö١·ÓÅÒ #132
              (ÁÒµÃÒ 6 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡ÒõÑ駵ÑÇá·¹
            ÁÒµÃÒ  8   ¶éÒ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×Í
¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ    »ÃÐʧ¤ì¨ÐµÑ駼Ùéã´äÇéà¾×è͵Դµè͡Ѻ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õèá·¹µ¹   ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµµéͧ·Ó˹ѧÊ×ÍÁͺÍÓ¹Ò¨áÅÐ
¨´·ÐàºÕ¹äÇéµè;¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè
               ¡Ò÷Ó˹ѧÊ×ÍÁͺÍÓ¹Ò¨áÅСÒè´·ÐàºÕ¹ãËéà»ç¹ä»µÒÁẺ  áÅÐÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè͸Ժ´Õ
¡Ó˹´
              (ÁÒµÃÒ 6 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
¡ÒÃÊè§Ë¹Ñ§Ê×Í ËÃ×ͤÓÊÑè§
            ÁÒµÃÒ  9  ˹ѧÊ×ÍËÃ×ͤÓÊÑ觷ÕèÁÕ¶Ö§ºØ¤¤Åã´à¾×èÍ»¯ÔºÑµÔ¡ÒõÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÍÒ¨Êè§ãËéá¡èºØ¤¤Å¹Ñé¹â´ÂµÃ§ ËÃ×ÍÊè§ãËéá¡è
                        (1)  ¼ÙéÃѺÁͺÍÓ¹Ò¨µÒÁÁÒµÃÒ  8
                        (2)  ¼Ùé«Ö觺ÃÃÅعԵÔÀÒÇÐáÅéÇ«Öè§ÍÂÙè   ³   ÀÙÁÔÅÓà¹ÒËÃ×ͶÔè¹·ÕèÍÂÙèËÃ×ÍÊӹѡ·Ó¡Òçҹ
¢Í§ºØ¤¤Å¹Ñé¹  ËÃ×Í
                        (3)  ºØ¤¤Å¹Ñé¹â´Â·Ò§ä»ÃɳÕÂìŧ·ÐàºÕ¹  ³  ÀÙÁÔÅÓà¹ÒËÃ×ͶÔè¹·ÕèÍÂÙèËÃ×ÍÊӹѡ
·Ó¡Òçҹ¢Í§ºØ¤¤Å¹Ñé¹   ·Ñ駹Õé«Öè§ä´é¨´á¨é§äÇéµèÍ·Ò§ÃÒª¡ÒÃ
                   àÁ×èÍä´éÊè§Ë¹Ñ§Ê×ÍËÃ×ͤÓÊÑè§ãËéá¡èºØ¤¤ÅµÒÁ  (1)  ËÃ×Í  (2)  ËÃ×Íâ´ÂÇÔ¸Õ¡ÒõÒÁ  (3)
ãËé¶×ÍÇèҺؤ¤Å¹Ñé¹ä´éÃѺ˹ѧÊ×ÍËÃ×ͤÓÊÑ觹Ñé¹áÅéÇ
              (ÁÒµÃÒ 3 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2526)
á¡é䢠 à¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ  ¡Ã³ÕÍÍ¡â´Â¤ÅÒ´à¤Å×è͹
ËÃ×ÍÊӤѭ¼Ô´
            ÁÒµÃÒ  9  ·ÇÔ  àÁ×èÍ»ÃÒ¡¯ã¹ÀÒÂËÅѧÇèÒ  ä´éÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ
»ÃзҹºÑµÃËÃ×ÍãºÍ¹Ø­ÒµãËéá¡è¼Ùéã´â´Â¤ÅÒ´à¤Å×è͹ËÃ×Íâ´ÂÊӤѭ¼Ô´ã¹¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§Íѹà»ç¹
ÊÒÃÐÊӤѭ   ãËé·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè   ͸Ժ´Õ   ËÃ×ÍÃÑ°Á¹µÃÕ¼ÙéÍÍ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃ
ªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ áÅéÇáµè¡Ã³Õ ÁÕÍÓ¹Ò¨àÃÕ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ
»ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ´Ñ§¡ÅèÒÇÁÒá¡éä¢ãËé¶Ù¡µéͧ  ËÃ×Íà¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃ
ªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹àÊÕÂä´é
               㹡óշÕèÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ËÃ×Íà¾Ô¡¶Í¹ÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃ
ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ µÒÁ¤ÇÒÁã¹ÇÃä˹Ö觠  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ   ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   ¼Ùé¶×Í
»ÃзҹºÑµÃ   ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ   ¨ÐàÃÕ¡Ãéͧ¤èÒàÊÕÂËÒÂã´ æ  ¨Ò¡¡ÒÃá¡éä¢ËÃ×Íà¾Ô¡¶Í¹
ÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃ   ËÃ×ÍãºÍ¹Ø­Òµ¹Ñé¹äÁèä´é
              (ÁÒµÃÒ 7 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
á¡éä¢à»ÅÕè¹á»Å§ ÍÒª­ÒºÑµÃ »ÃзҹºÑµÃ  à¾×èÍ»ÃÐ⪹ìá¡è¡ÒÃÍѹà»ç¹ÊÒ¸ÒóٻâÀ¤
áÅÐÍ×è¹ æ
            ÁÒµÃÒ  9  µÃÕ  㹡óշÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹µéͧãªéà¹×éÍ·Õèã¹à¢µÍÒª­ÒºÑµÃ
»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃã´à¾×èÍ»ÃÐ⪹ìá¡è¡ÒÃÍѹà»ç¹ÊÒ¸ÒóٻâÀ¤ ¡ÒÃ
»éͧ¡Ñ¹»ÃÐà·È  ËÃ×Íà¾×èÍ»ÃÐ⪹ìÊÒ¸ÒóÐÍÂèÒ§Í×蹢ͧÃÑ°   ãËéÃÑ°Á¹µÃÕâ´Â͹ØÁѵԢͧ
¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨àÃÕ¡ÍÒª­ÒºÑµÃ   »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃ¹Ñé¹ÁÒá¡éä¢
à»ÅÕè¹á»Å§à¹×éÍ·Õèã¹à¢µÍÒª­ÒºÑµÃ   »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃä´é
                㹡óշÕèä´éÁÕ¡ÒÃá¡éä¢à»ÅÕè¹á»Å§à¹×éÍ·Õèã¹à¢µÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ
ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃµÒÁÇÃä˹Ö觠  ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  ËÃ×Í»ÃзҹºÑµÃ¨Ð
àÃÕ¡Ãéͧ¤èÒàÊÕÂËÒÂã´ æ ÁÔä´é
              (ÁÒµÃÒ 5 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
¡Ó˹´à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè
            ÁÒµÃÒ  9  ¨ÑµÇÒ  àÁ×èÍÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õè¨Ðµéͧ¤Çº¤ØÁ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧ   ¡ÒÃáµè§áÃè
¡Òë×éÍáÃè   ¡ÒâÒÂáÃè  ËÃ×Í¡ÒÃÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ   à¾×èÍ»ÃÐ⪹ì㹡Òûéͧ¡Ñ¹áÅлÃÒº»ÃÒÁ
¡ÒÃÅÑ¡Åͺ·ÓàËÁ×ͧËÃ×ÍÅÑ¡ÅͺÊè§áÃèÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡà  ËÃ×Íà¾×èÍ»ÃÐ⪹ìà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ
ÁÑ蹤§ã¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨  ÃÑ°Á¹µÃÕâ´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕÍÓ¹Ò¨»ÃСÒÈã¹
ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ¡Ó˹´ãËé·éͧ·Õè˹Ö觷éͧ·Õèã´   ÃÇÁ·Ñé§Êèǹ˹Öè§Êèǹ㴢ͧ¹èÒ¹¹éÓä·Â    à»ç¹
ࢵ¤Çº¤ØÁáÃè   â´Â¨Ð¡Ó˹´à»ç¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃèÊÓËÃѺáÃ誹Դ˹Ö觪¹Ô´ã´ËÃ×ÍËÅÒª¹Ô´¡çä´é
                    àÁ×èÍËÁ´¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õè¨ÐµéͧÁÕࢵ¤Çº¤ØÁáÃèµÒÁÇÃä˹Ö觠  ãËéÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃСÒÈ
¡àÅÔ¡ã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ
              (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ
            ÁÒµÃÒ  9  ອ¨  ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃèáµèÅÐࢵ  ãËéÁÕ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òä³Ð˹Öè§
àÃÕ¡ÇèÒ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ  »ÃСͺ´éÇ  ¼ÙéÍӹǡÒÃà»ç¹»Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
¼ÙéÇèÒÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´·ÕèÁÕࢵÍÓ¹Ò¨ÍÂÙèã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè   ¼Ùéá·¹¡ÃÁµÓÃǨ  ¼Ùéá·¹¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã
¼Ùéá·¹¡ÃÁÍÑ¡Òà ¼Ùéá·¹¡Í§·Ñ¾º¡   ¼Ùéá·¹¡Í§·Ñ¾àÃ×Í   à»ç¹¡ÃÃÁ¡Òà  áÅÐãËé¼Ùéá·¹¡ÃÁ
·ÃѾÂҡøóՠ  à»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàŢҹءÒà  áÅзÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè·ÕèÊӹѡ§Ò¹
ࢵ¤Çº¤ØÁáÃèµÑé§ÍÂÙè   à»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅмÙéªèÇÂàŢҹءÒÃ
              㹡óշÕèࢵ¤Çº¤ØÁáÃèã´ÁÕ¾×é¹·Õè¤Ãͺ¤ÅØÁà¡Ô¹Ë¹Ö觨ѧËÇÑ´   ãËéÊèǹÃÒª¡ÒõÒÁ
ÇÃä˹Ö觠  áµè§µÑ駼Ùéá·¹ä´éࢵÅÐäÁèà¡Ô¹Êͧ¤¹   áÅÐãË餳СÃÃÁ¡ÒÃáµè§µÑ駼Ùéá·¹¡ÃÁ
·ÃѾÂҡøóշÕèä´éÃѺ¡ÒÃáµè§µÑé§à»ç¹¡ÃÃÁ¡Òä¹Ë¹Ö觠  à»ç¹àŢҹءÒÃ
                    㹡ÒÃáµè§µÑ駼Ùéá·¹ÊèǹÃÒª¡ÒõÒÁÇÃä˹Öè§áÅÐÇÃäÊͧ   ãËé¤Ó¹Ö§¶Ö§Ë¹éÒ·ÕèáÅÐ
¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº¢Í§¼Ùéä´éÃѺ¡ÒÃáµè§µÑé§ã¹à¢µ¾×é¹·Õè·Õè¡Ó˹´à»ç¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃèà»ç¹ÊӤѭ
                    ͧ¤ì»ÃЪØÁáÅÐÃÐàºÕº¡ÒûÃЪØÁ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ
ãËéà»ç¹ä»µÒÁ·Õ褳СÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ¡Ó˹´â´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§ÃÑ°Á¹µÃÕ
              (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
ÍӹҨ˹éÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ
            ÁÒµÃÒ  9  ©  ãË餳СÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵÁÕÍÓ¹Ò¨ãËé¤ÇÒÁàË繪ͺ
ã¹àÃ×èͧ·ÕèÍÂÙèã¹ÍӹҨ˹éÒ·Õè¢Í§¼ÙéÍӹǡÒõÒÁÁÒµÃÒ  9  ÍÑ®°   µÅÍ´¨¹ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ  ËÃ×Í
¤Óá¹Ð¹Óá¡è¼ÙéÍӹǡÒÃ㹡Òû¯ÔºÑµÔ˹éÒ·ÕèÍ×è¹ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè
                   ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵÍÒ¨áµè§µÑ駤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒÃà¾×è;ԨÒóÒãËé
¤ÇÒÁàËç¹ËÃ×Í»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÍÂèҧ˹Öè§ÍÂèҧ㴵ÒÁ·Õ褳СÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵÁͺËÁÒÂ
ä´é
                    ͧ¤ì»ÃЪØÁáÅÐÃÐàºÕº¡ÒûÃЪØÁ¢Í§¤³Ð͹ءÃÃÁ¡Òà  ãËéà»ç¹ä»µÒÁ·Õè
¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒáÓ˹´â´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ
                    (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
¨Ñ´µÑé§Êӹѡ§Ò¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè áÅÐáµè§µÑ駼ÙéÍӹǡÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè
            ÁÒµÃÒ  9  Êѵµ  ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃèáµèÅÐࢵ  ãËéÃÑ°Á¹µÃըѴµÑé§Êӹѡ§Ò¹
ࢵ¤Çº¤ØÁáÃè¢Öé¹   â´Â»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ   áÅÐãËéÃÑ°Á¹µÃÕâ´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§
¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáµè§µÑ駼ÙéÍӹǡÒä¹Ë¹Öè§ÁÕÍӹҨ˹éÒ·ÕèµÒÁ·Õè¡Ó˹´ã¹ÁÒµÃÒ  9  ÍÑ®°   áÅÐ
ÁÒµÃÒ  9  ¹Ç  à»ç¹¼Ùé¤Çº¤ØÁ´ÙáÅÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡Òû¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒâͧÊӹѡ§Ò¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè
㹡ÒùÕé¨ÐãËéÁÕÃͧ¼ÙéÍӹǡÒÃáÅмÙéªèǼÙéÍӹǡÒä¹Ë¹Öè§ËÃ×ÍËÅÒ¤¹µÒÁ·ÕèÃÑ°Á¹µÃÕ
áµè§µÑé§àÁ×èÍä´é»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×͡Ѻ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵáÅéÇ   à¾×èͪèÇÂÊÑè§áÅÐ
»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒõÒÁ·Õè¼ÙéÍӹǡÒÃÁͺËÁÒ¡çä´é
                    㹡óշÕè¼ÙéÍӹǡÒÃäÁèÍÂÙèËÃ×ÍäÁèÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ˹éÒ·Õèä´é    ãËéÃͧ¼ÙéÍӹǡÒÃ
·ÕèÁÕÍÒÇØâÊÊÙ§µÒÁÅӴѺà»ç¹¼ÙéÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃá·¹    áÅÐãËéÁÕÍӹҨ˹éÒ·Õèàªè¹à´ÕÂǡѺ¼ÙéÍӹǡÒÃ
                    ¡ÒÃáµè§µÑ駼ÙéÍӹǡÒà  Ãͧ¼ÙéÍӹǡÒà  áÅмÙéªèǼÙéÍӹǡÒõÒÁÇÃä˹Öè§
ãËéáµè§µÑ駨ҡà¨éÒ˹éÒ·Õè¢Í§ÊèǹÃÒª¡Ò÷Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ   áÅÐãËé»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ
                   (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
ÍӹҨ˹éÒ·Õè¢Í§¼ÙéÍӹǡÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè㹡ÒáÓ˹´ÁҵáÒà  (ÁÒµÃÒ  9  ¹Ç)
            ÁÒµÃÒ  9  ÍÑ®° ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè    ãËé¼ÙéÍӹǡÒÃâ´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵÁÕÍӹҨ˹éÒ·Õè¡Ó˹´ÁҵáÒÃã¹àÃ×èͧ´Ñ§µèÍ仹Õé
                    (1)  àÃ×͢شËÒáÃè
                             (¡)  ¡Ó˹´·éͧ·Õè·ÕèËéÒÁÁÔãËéµèÍ  ËÃ×ÍÊÃéÒ§àÃ×͢شËÒáÃè  ËÃ×Í»ÃСͺ  ËÃ×Í
ÊÃéÒ§Êèǹ˹Öè§Êèǹ㴢ͧàÃ×͢شËÒáÃè #132·ÇÔ(1)
                              (¢)  ¡Ó˹´·éͧ·Õè·ÕèËéÒÁÁÔãËé¹ÓàÃ×͢شËÒáÃèà¢éÒä»  àÇé¹áµè¨Ðä´éÃѺ͹حҵ¨Ò¡
¼ÙéÍӹǡÒà  ËÃ×;¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè·Õè¼ÙéÍӹǡÒÃÁͺËÁÒ #132·ÇÔ(2)
                              (¤)  ¡Ó˹´·éͧ·Õè·ÕèËéÒÁÁÔãËéµèÍàµÔÁ  á¡é䢠 ËÃ×Í«èÍÁá«ÁàÃ×͢شËÒáÃè   àÇé¹áµè
à»ç¹àÃ×Í·Õèä´é»¯ÔºÑµÔ µÒÁ (©) áÅéÇ  áÅÐà»ç¹¡ÒõèÍàµÔÁ  á¡é䢠  ËÃ×Í«èÍÁá«ÁàÅ硹é͵ÒÁÅѡɳÐ
áÅÐÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¼ÙéÍӹǡÒáÓ˹´ #132·ÇÔ(2)
                              (§)  ¡Ó˹´ÅѡɳР ª¹Ô´  áÅТ¹Ò´¢Í§à¤Ã×èͧÁ×Í  à¤Ã×èͧãªé  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃËÃ×Í
ÍØ»¡Ã³ì    ÊÓËÃѺãªé㹡Ò÷ÓàËÁ×ͧËÃ×Íáµè§áÃè·Õè͹حҵãËéãªéËÃ×͵ԴµÑé§äÇéã¹àÃ×͢شËÒáÃè #132·ÇÔ(2)
                              (¨)  ¡Ó˹´ÊÀÒ¾áÅФسÀÒ¾¢Í§áÃè  ÃÇÁ·Ñ駻ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´¢Í§áÃè·Õè¨Ðà¡çºËÃ×Í
ÁÕäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧã¹àÃ×͢شËÒáÃè â´Â¨Ð¡Ó˹´ãËéᵡµèÒ§¡Ñ¹µÒÁ¢¹Ò´áÅФسÀÒ¾¢Í§àÃ×ÍáÅÐ
à§×è͹ä¢Í×è¹ æ  µÒÁ·ÕèàËç¹ÊÁ¤Çáçä´é #132·ÇÔ(3)
                              (©)  ¡Ó˹´ãËéÁÕ¡Òè´á¨é§»ÃÐàÀ· ¢¹Ò´  áÅÐÊÁÃö¹Ð¢Í§àÃ×͢شËÒáÃèµèÍ
¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè    µÅÍ´¨¹¡Ó˹´ãËéà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ·Óà¤Ã×èͧËÁÒÂà¾×èÍáÊ´§»ÃÐàÀ·
àÃ×ÍãËéà»ç¹·ÕèÊѧࡵàËç¹ä´é¨Ò¡ÀÒ¹͡   ·Ñ駹Õé   µÒÁÇÔ¸Õ¡ÒÃáÅÐËÅѡࡳ±ì·Õè¼ÙéÍӹǡÒáÓ˹´ #132·ÇÔ(4)
                              (ª)  ¡Ó˹´àÊé¹·Ò§¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Í   ·èҨʹàÃ×Í  áÅзèҾѡàÃ×ͧ͢àÃ×͢شËÒáÃè#132·ÇÔ(2)
                   (2)  ࢵàËÁ×ͧáÃèáÅÐࢵáµè§áÃè
                              (¡)  ¡Ó˹´»ÃÐàÀ·áÅÐÊÀÒ¾¢Í§à¤Ã×èͧÁ×Í  à¤Ã×èͧãªé  à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã  ËÃ×ÍÍØ»¡Ã³ì
ÊÓËÃѺãªé㹡Ò÷ÓàËÁ×ͧËÃ×Í㹡ÒÃáµè§áÃè·Õè¨Ð¹ÓÁÒãªéã¹à¢µàËÁ×ͧáÃèËÃ×Íã¹à¢µáµè§áÃè #132·ÇÔ(2)
                              (¢)  ¡Ó˹´ÊÀÒ¾áÅФسÀÒ¾¢Í§áÃè  ÃÇÁ·Ñ駻ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´¢Í§áÃè·Õè¨Ðà¡çºËÃ×Í
ÁÕäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧã¹à¢µàËÁ×ͧáÃèËÃ×Íã¹à¢µáµè§áÃè #132·ÇÔ(3)
                              (¤)  ¡Ó˹´·ÕèµÑé§ËÃ×ÍÊÀÒ¾¢Í§ÍÒ¤Òà  ËÃ×Í·Õè«Öè§ãªé㹡ÒÃà¡çºáÃè   áµè§áÃè   ËÃ×Í
ÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ #132·ÇÔ(4)
                     (3)  ÁҵáÒÃÍ×è¹ æ
                              (¡)  ¡Ó˹´à§×è͹ä¢áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ㹡Òâ¹áÃè  ËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂáÃè·Ñ駷ҧº¡  áÅÐ
·Ò§¹éÓ¡Ó˹´àÊé¹·Ò§¢Í§ÂÒ¹¾Ò˹зÕèãªé㹡Òâ¹áÃè  ËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂáÃè   ·èҨʹ  áÅзèҾѡ
ÂÒ¹¾Ò˹Р   µÅÍ´¨¹àÇÅÒáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¨Ð͹حҵãËé·Ó¡Òâ¹áÃèËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂáÃè #132·ÇÔ(4)
                             (¢)  ¡Ó˹´ÊÀÒ¾áÅФسÀÒ¾¢Í§áÃè  ÃÇÁ·Ñ駻ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´¢Í§áÃè·Õè¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ   ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ  ËÃ×ͼÙéä´éÃѺ˹ѧÊ×Í͹حҵ¨Ðà¡çº  ËÃ×ÍÁÕäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ
µÅÍ´¨¹à§×è͹ä¢ËÃ×ÍÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèºØ¤¤Å´Ñ§¡ÅèÒǨÐà¡çº  ËÃ×ÍÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ #132·ÇÔ(3)
                              (¤)  ¡Ó˹´ãËé¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ   ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ   ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ  ËÃ×ͼÙéä´éÃѺ
˹ѧÊ×Í͹حҵ·ÓºÑ­ªÕáÅÐËÃ×Í·ÓÃÒ§ҹà¡ÕèÂǡѺ»ÃÔÁÒ³áÃè·Õèà¡çºËÃ×ÍÁÕäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ   ·Ñ駹Õé
µÒÁẺËÅѡࡳ±ì  ÇÔ¸Õ¡Òà áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¼ÙéÍӹǡÒáÓ˹´ #132·ÇÔ(4)
                              (§)  ¡Ó˹´Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§ËÃ×ÍÊÀÒ¾¢Í§ÍÒ¤ÒÃËÃ×Íʶҹ·Õè·Õèãªé㹡ÒÃà¡çºáÃè
¾Ñ¡áÃè   ËÃ×ÍÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ¢Í§¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµµÑé§Ê¶Ò¹·Õèà¡çºáÃè   ¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ«×éÍáÃèËÃ×Í
¼ÙéÃѺãºÍ¹Ø­ÒµÁÕáÃèäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧ #132·ÇÔ(4)
                              (¨)  ¡Ó˹´ãËéà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧÂÒ¹¾Ò˹зÕè ãªé㹡Òâ¹áÃèËÃ×Í
à¤Å×è͹ÂéÒÂáÃè   µéͧµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒ·Õè¼ÙéÍӹǡÒûÃСÒÈ¡Ó˹´äÇé·ÕèÂÒ¹¾Ò˹йÑé¹  à¾×èÍáÊ´§ãËé
ºØ¤¤ÅÀÒ¹͡àËç¹ä´éÇèÒÂÒ¹¾Ò˹дѧ¡ÅèÒÇ¡ÓÅѧãªé㹡Òâ¹áÃèËÃ×Íà¤Å×è͹ÂéÒÂáÃè
·Ñ駹Õé   µÒÁËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¼ÙéÍӹǡÒáÓ˹´ #132·ÇÔ(2)#132µÃÕ
                ¡ÒÃãªéÍÓ¹Ò¨µÒÁÁÒµÃÒ¹Õé   ¨Ð¡Ó˹´â´ÂÁÕà§×è͹ä¢ÍÂèҧ㴠栠 ¡çä´éµÒÁáµè¨ÐàËç¹
ÊÁ¤Çà   àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃãªéÍÓ¹Ò¨µÒÁÁÒµÃÒ¹Õé    à§×è͹ä¢ã¹¡ÒÃ͹حҵ㴠栠 ·Õ边ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õèä´é
͹حҵäÇéáÅéǵÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ËÃ×͵ÒÁ¡®ËÁÒÂÍ×è¹ãËéÂѧ¤§ãªéºÑ§¤Ñºä´éà·èÒ·ÕèäÁè¢Ñ´ËÃ×ÍáÂé§
¡Ñº¢éÍ¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ¹Õé    àÇé¹áµè¼ÙéÍӹǡÒÃâ´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè
»ÃШÓࢵ¨Ð¡Ó˹´äÇéà»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹
                 ¢éÍ¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ¹Õé    ãËé·Óà»ç¹»ÃСÒÈáÅлԴäÇé·ÕèÈÒÅÒ¡ÅÒ§¨Ñ§ËÇÑ´   ·ÕèÇèÒ¡ÒÃ
ÍÓàÀÍ   áÅÐÊӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè·Ø¡áË觷ÕèÍÂÙèã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè¡è͹ÇѹãªéºÑ§¤Ñº
äÁè¹éÍ¡ÇèÒÊÒÁÇѹ   áÅжéÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵàËç¹ÊÁ¤ÇèÐãËé»ÃСÒÈã¹
˹ѧÊ×;ÔÁ¾ìÃÒÂÇѹ·ÕèÁÕ¨Ó˹èÒÂã¹·éͧ¶Ôè¹µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèàËç¹ÊÁ¤Çáçä´é   àÇé¹áµèà»ç¹¡Ã³Õ
¨Óà»ç¹àÃ觴èǹ     ¼ÙéÍӹǡÒÃâ´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ¨ÐãËé
¢éÍ¡Ó˹´ÁÕ¼ÅãªéºÑ§¤Ñº·Ñ¹·Õ·Õè»ÃСÒÈ¡çä´é
              (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
ÍӹҨ˹éÒ·Õè¢Í§¼ÙéÍӹǡÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃèáÅо¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè·Õè¼ÙéÍӹǡÒÃÁͺËÁÒÂ
ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè
                ÁÒµÃÒ  9  ¹Ç  ã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè   ãËé¼ÙéÍӹǡÒÃáÅо¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè·Õè
¼ÙéÍӹǡÒÃÁͺËÁÒÂÁÕÍÓ¹Ò¨  ´Ñ§µèÍ仹Õé
                        (1)  à¢éÒä»ã¹Ê¶Ò¹·Õèã´ æã¹àÃ×͢شËÒáÃèËÃ×Íã¹ÂÒ¹¾Ò˹зÕèÍÂÙèã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃè
ËÃ×Í·Õè¨Ðà¢éÒÁÒã¹à¢µ¤Çº¤ØÁáÃèà¾×è͵ÃǨ¤é¹ä´é·Ø¡àÇÅÒ    àÁ×èÍÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃʧÊÑÂÇèÒÁÕ¡ÒáÃзÓ
¤ÇÒÁ¼Ô´   ËÃ×ͨСÃзӤÇÒÁ¼Ô´µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé #132¨ÑµÇÒ
                        (2)  ÊÑè§à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Çº¤ØÁàÃ×͢شËÒáÃèËÃ×ÍÂÒ¹¾Ò˹зÕèÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃʧÊÑÂÇèÒ
ÁÕ¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×ͨСÃзӤÇÒÁ¼Ô´µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ãËéËÂØ´¨Í´  ËÃ×͹ÓàÃ×͢ش
ËÒáÃè  ËÃ×ÍÂÒ¹¾Ò˹Рä»Âѧ·Õè˹Ö觷Õèã´à¾×èÍ·Ó¡ÒõÃǨ¤é¹ËÃ×ÍãËéÍ͡仨ҡࢵ¤Çº¤ØÁáÃè #132¨ÑµÇÒ
                         (3)  ÁÕ˹ѧÊ×ÍàÃÕ¡ºØ¤¤Åã´ÁÒãËé¶éͤӠ ËÃ×ÍÊÑè§à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍãËé¼Ùé»ÃСͺ¸ØáԨ
·ÕèÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃàª×èÍä´éÇèÒà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¸ØáԨáÃèâ´ÂÁԪͺ´éÇ¡®ËÁÒ  Ê觺ѭªÕàÍ¡ÊÒÃËÃ×Í
¾ÂÒ¹ËÅÑ¡°Ò¹Í×è¹à¾×èÍ»ÃÐ⪹ì㹡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé #132¨ÑµÇÒ
                         (4)  ÊÑè§à»ç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍãËéà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Çº¤ØÁàÃ×͢شËÒáÃèËÃ×ͼÙé·Õè½èÒ½×¹¢éÍ¡Ó˹´µÒÁ
ÁÒµÃÒ  9  Íѯ°   »¯ÔºÑµÔ¡ÒõÒÁ¡®ËÁÒ  ËÃ×͵ÒÁ¢éÍ¡Ó˹´ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¼ÙéÍӹǡÒà ËÃ×Í
¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè·Õè¼ÙéÍӹǡÒÃÁͺËÁÒ¡Ó˹´ #132¨ÑµÇÒ
                 ¶éÒà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Çº¤ØÁàÃ×͢شËÒáÃèËÃ×ͼÙé½èÒ½×¹¢éÍ¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  9  Íѯ°
äÁ軯ԺѵԵÒÁ¤ÓÊÑ觷ÕèÊÑ觡ÒõÒÁ  (2)  (3)  ËÃ×Í (4) â´ÂäÁèÁÕà˵ؼÅÍѹÊÁ¤Çà  ËÃ×ͺؤ¤Å´Ñ§¡ÅèÒÇ
¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´«éÓÍÕ¡ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¼ÙéÍӹǡÒáÓ˹´  â´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ   ãËé¼ÙéÍӹǡÒÃËÃ×;¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÊÑè§ÂÖ´ËÃ×ÍÍÒÂÑ´àÃ×͢شËÒáÃè
Êèǹã´Êèǹ˹Ö觢ͧàÃ×͢شËÒáÃè   à¤Ã×èͧÁ×Í   à¤Ã×èͧãªé   à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã   ÍØ»¡Ã³ì   ËÃ×ÍáÃè   ·Õèãªé
ËÃ×Íà¡çºäÇé  ËÃ×ÍÁÕäÇé㹤Ãͺ¤Ãͧâ´ÂÁԪͺ´éÇ¡®ËÁÒ  ËÃ×ÍÊÑè§ÂÖ´ËÃ×ÍÍÒÂÑ´ÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õè
ËÃ×ÍÂÒ¹¾Ò˹Р   Íѹà»ç¹à¤Ã×èͧÁ×ÍËÃ×Íà»ç¹ÊÒà˵ØáË觡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´ã¹·Ñ¹·Õ  ·Ñ駹Õé  àÇé¹áµè
¼ÙéÍӹǡÒÃâ´Â¤ÇÒÁàË繪ͺ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃࢵ¤Çº¤ØÁáÃè»ÃШÓࢵ¨Ð¾Ô¨ÒóÒàËç¹ÇèÒ
ÁÕà˵ؼÅÍѹÊÁ¤Ç÷Õè¨ÐÊÑè§à»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹
              (ÁÒµÃÒ 4 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
µÑÇ¡ÒÃ㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´
                ÁÒµÃÒ  10  㹡óշÕè¤ÇÒÁ¼Ô´µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õéä´é¡ÃзÓâ´ÂµÑÇá·¹ËÃ×ÍÅÙ¡¨éÒ§
«Öè§ä´é¡ÃзӠ   à¾ÃÒÐà˵Øà»ç¹µÑÇá·¹  ËÃ×ÍÅÙ¡¨éÒ§  ËÃ×Í¡ÃзÓà¾×èÍ»ÃÐ⪹ì¢Í§¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ   ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ  äÁèÇèÒµÑÇá·¹ËÃ×ÍÅÙ¡¨éÒ§¹Ñé¹
¨Ðä´éà»ç¹µÑÇá·¹â´Â·Ó˹ѧÊ×ÍÁͺÍÓ¹Ò¨áÅШ´·ÐàºÕ¹äÇéµè;¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèËÃ×ÍäÁè   ãËé
¶×ÍÇèÒ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ    ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ    ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ   ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ
à»ç¹µÑÇ¡ÒÃ㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´¹Ñé¹
á¨é§¡ÒþºâºÃÒ³Çѵ¶Ø ËÃ×ÍáÃè¾ÔàÈÉ
                 ÁÒµÃÒ  11  㹡ÒÃÊÓÃǨáÃèËÃ×Í·ÓàËÁ×ͧ   ¶éÒä´é¾ºâºÃÒ³Çѵ¶Ø «Ò¡´Ö¡´ÓºÃþì
ËÃ×ÍáÃè¾ÔàÈÉÍѹÁդس¤èÒà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹·Ò§¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒ   ¹Í¡¨Ò¡¨Ðµéͧ»¯ÔºÑµÔµÒÁº·ºÑ­­ÑµÔ
áË觡®ËÁÒÂà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃà¡çºä´é«Öè§Çѵ¶Ø¹Ñé¹áÅéÇ   ¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ  ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ
ËÃ×ͼÙé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ¨Ðµéͧá¨é§¡Òþº¹Ñé¹µèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õèâ´Â¾Åѹ #133
              (ÁÒµÃÒ 8 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
ËéÒÁ¼ÙéÍ×è¹ÂÖ´¶×Í  ·ÓÅÒ¾×é¹·Õèã¹à¢µÍÒª­ÒºÑµÃ  ࢵàËÁ×ͧáÃè  ËÃ×Íࢵ·Õ边ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè
¡Ó˹´
                ÁÒµÃÒ  12  ã¹à¢µÍÒª­ÒºÑµÃ¼Ù¡¢Ò´ÊÓÃǨáÃè   ࢵÍÒª­ÒºÑµÃ¾ÔàÈÉ  ËÃ×Íࢵ
àËÁ×ͧáÃè   ËÃ×Íã¹à¢µ·Õèä´éÃѺãºÍ¹Ø­Òµ¨Ñ´µÑé§Ê¶Ò¹·Õèà¾×èÍà¡çº¢Ñ§¹éÓ¢Øè¹¢é¹ËÃ×ÍÁÙÅ´Ô¹·ÃÒ  ËÃ×Í
ã¹à¢µ·Õ边ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õèä´é¡Ó˹´à¢µà¾×èÍ¡Òôѧ¡ÅèÒÇáÅéÇ   ËéÒÁÁÔãËé¼Ùé㴹͡¨Ò¡¼Ùé¶×Í
ÍÒª­ÒºÑµÃ   ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ  ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµà¢éÒä»ÂÖ´¶×Í
¤Ãͺ¤Ãͧ   ·ÓÅÒ  ËÃ×Í·ÓãËéàÊ×èÍÁÊÀÒ¾¾×é¹·ÕèËÃ×Í·ÃѾÂÒ¡Ãã¹à¢µ¹Ñé¹   àÇé¹áµè¼Ùé¹Ñé¹ÁÕÊÔ·¸Ô
·Óàªè¹¹Ñé¹ä´éâ´ÂªÍº´éÇ¡®ËÁÒ #133
              (ÁÒµÃÒ 6 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 3) ¾.È. 2522)
¡Ã³Õ¶×ÍÇèÒà»ç¹¡ÒýèÒ½×¹ÊÔ·¸Ô¢Í§¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзҹºÑµÃ
                ÁÒµÃÒ  13  ¡ÒýèÒ½×¹ÁÒµÃÒ  12  ¹Í¡¨Ò¡à»ç¹¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´µÒÁ
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   ËÃ×͵ÒÁ¡®ËÁÒÂÍ×è¹áÅéÇ   ãËé¶×ÍÇèÒà»ç¹¡ÒýèÒ½×¹ÊÔ·¸Ô¢Í§¼Ùé¶×ÍÍÒª­ÒºÑµÃ
¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃªÑèǤÃÒÇ   ¼Ùé¶×Í»ÃзҹºÑµÃ   ËÃ×ͼÙéÃѺãºÍ¹Ø­Òµ   áÅéÇáµè¡Ã³Õ
              (ÁÒµÃÒ 8 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
ËéÒÁ·ÓÅÒ  ´Ñ´á»Å§ËÅÑ¡ËÁÒÂàÅ¢  ËÃ×ÍËÁØ´ËÅÑ¡°Ò¹
                ÁÒµÃÒ  14  àÁ×è;¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õèä´é¨Ñ´·ÓËÅÑ¡ËÁÒÂࢵàËÁ×ͧáÃè  ËÃ×Í
ËÁØ´ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃá¼¹·ÕèµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹ÕéŧäÇéã¹·Õèã´   ËéÒÁÁÔãËé¼Ùéã´·ÓÅÒ  ´Ñ´á»Å§
à¤Å×è͹ÂéÒ  ¶Í¹  ËÃ×Í·ÓãËéËÅØ´«Öè§ËÅÑ¡ËÁÒÂࢵàËÁ×ͧáÃè   ËÃ×ÍËÁØ´ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃá¼¹·Õè¹Ñé¹
àÇé¹áµè¨Ðä´éÃѺ͹حҵ¨Ò¡·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè #133
°Ò¹Ð¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ à¨éÒ˹éÒ·Õè
       ÁÒµÃÒ  15  ãË龹ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé   à»ç¹à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹µÒÁ
¤ÇÒÁËÁÒÂã¹»ÃÐÁÇÅ¡®ËÁÒÂÍÒ­Ò   áÅÐ㹡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õéã¹Êèǹ·Õèà¡ÕèÂǡѺ
¤ÇÒÁ¼Ô´ÍÒ­Ò   ãËé¶×ÍÇèÒ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õèà»ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹½èÒ»¡¤ÃͧËÃ×͵ÓÃǨ   µÒÁ»ÃÐÁÇÅ
¡®ËÁÒÂÇÔ¸Õ¾Ô¨ÒóҤÇÒÁÍÒ­Ò
ÍÓ¹Ò¨   ÂÖ´  ËÃ×ÍÍÒÂÑ´¢Í§¡ÅÒ§
                ÁÒµÃÒ  15  ·ÇÔ   ãË龹ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨  ÂÖ´ ËÃ×ÍÍÒÂÑ´  ºÃôÒáÃè·ÕèÁÕäÇé
à¹×èͧ㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´   áÅÐà¤Ã×èͧÁ×Í   à¤Ã×èͧãªé   ÊѵÇì¾Ò˹Р ÂÒ¹¾Ò˹Р ËÃ×Í
à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Åã´ æ   ·ÕèºØ¤¤Åä´éÁÒËÃ×Íä´éãªé㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×ÍÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃʧÊÑÂÇèÒä´éãªé
㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×Íà»ç¹ÍØ»¡Ã³ì  ãËéä´éÃѺ¼Å㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
äÇéà¾×èÍà»ç¹ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¡ÒþԨÒóҤ´Õä´é¨¹¡ÇèÒ¨ÐÁÕ¤ÓÊÑè§à´ç´¢Ò´äÁè¿éͧ¤´Õ   ËÃ×ͨ¹¡ÇèÒ
¤´Õ¨Ð¶Ö§·ÕèÊØ´   ·Ñ駹Õé  äÁèÇèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹¹Ñ鹨Ðà»ç¹¢Í§¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´ËÃ×ͧ͢¼ÙéÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃʧÊÑÂÇèÒ
à»ç¹¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´ËÃ×ÍäÁè  áÅÐàÁ×èÍä´éÁÕ¡Òÿéͧ¤´ÕãËé¹Ó¤ÇÒÁã¹ÁÒµÃÒ  154  ÇÃäÊͧ  áÅÐ
ÇÃäÊÒÁ  ÁÒãªéºÑ§¤Ñº
                㹡óշÕèÁÕ¤ÓÊÑè§à´ç´¢Ò´äÁè¿éͧ¤´Õ    ¶éÒà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧÁÔä´éÃéͧ¢ÍÃѺ
·ÃѾÂìÊÔ¹¤×¹ÀÒÂ㹡Ó˹´Ë¡à´×͹¹ÑºáµèÇѹ·ÃÒº   ËÃ×Ͷ×ÍÇèÒä´é·ÃÒº¤ÓÊÑè§à´ç´¢Ò´äÁè¿éͧ¤´Õ
ãËé·ÃѾÂìÊÔ¹¹Ñé¹ µ¡à»ç¹¢Í§á¼è¹´Ô¹   ·Ñ駹Õé   àÇé¹áµè͸Ժ´Õ¨ÐãªéÍÓ¹Ò¨»ÃСÒÈËÒµÑǺؤ¤Å
·Õèà»ç¹à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧµÒÁÁÒµÃÒ  15  ອ¨
                     (ÁÒµÃÒ 5 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
¡Ã³Õ¤×¹¢Í§¡ÅÒ§ ËÃ×Íà§Ô¹  ãËéá¡èà¨éҢͧ¡è͹¶Ö§¡Ó˹´
                 ÁÒµÃÒ  15  µÃÕ  㹡óշÃѾÂìÊÔ¹·ÕèÂÖ´äÇéµÒÁÁÒµÃÒ  15  ·ÇÔ  ÇÃä˹Öè§
ÁÔãªèà»ç¹¢Í§¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´   ËÃ×ͧ͢¼ÙéÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃʧÊÑÂÇèÒ   à»ç¹¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´ãËé
¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè   â´Â͹ØÁѵÔÃÑ°Á¹µÃդ׹·ÃѾÂìÊÔ¹  ËÃ×Íà§Ô¹áÅéÇáµè¡Ã³ÕãËéá¡èà¨éҢͧ
¡è͹¶Ö§¡Ó˹´µÒÁÁÒµÃÒ  15  ·ÇÔ  ÇÃä˹Ö觠 ä´é㹡óմѧµèÍ仹Õé
                        (1)   àÁ×èÍ·ÃѾÂìÊÔ¹¹Ñé¹äÁè¨Óà»ç¹µéͧãªéà»ç¹¾ÂÒ¹ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¡ÒþԨÒóҤ´Õ·Õèà»ç¹
à˵ØãËé·ÃѾÂìÊÔ¹¹Ñé¹µéͧ¶Ù¡ÂÖ´ ËÃ×Í
                        (2)  àÁ×èͼÙé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×ͼÙéÁÕà˵ØÍѹ¤ÇÃʧÊÑÂÇèÒ  à»ç¹¼Ùé¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´ä´é
·ÃѾÂìÊÔ¹¹Ñé¹ÁÒ¨Ò¡¼Ùéà»ç¹à¨éҢͧâ´Â¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´·Ò§ÍÒ­Ò
                        (ÁÒµÃÒ 8 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2522)
ÍӹҨ͸Ժ´Õ´Óà¹Ô¹¡ÒâÒÂËÃ×ͨÓ˹èÒÂËÃ×͹Óä»ãªé »ÃÐ⪹젠 ¡Ã³Õ·ÃѾÂìÊÔ¹¢Í§¡ÅÒ§·ÕèÂÖ´
ËÃ×ÍÍÒÂÑ´àÊÕ觵èͤÇÒÁàÊÕÂËÒ  áÅФèÒà¡çºÃÑ¡ÉÒ  à¡Ô¹¤èҢͧ·ÃѾÂìÊÔ¹
                ÁÒµÃÒ  15  ¨ÑµÇÒ   ¶éÒ·ÃѾÂìÊÔ¹áÅТͧ¡ÅÒ§·ÕèÂÖ´ËÃ×ÍÍÒÂÑ´äÇéµÒÁÁÒµÃÒ  15  ·ÇÔ
ËÃ×ÍÁÒµÃÒ  15  ອ¨   ¨Ðà»ç¹¡ÒÃàÊÕ觵èͤÇÒÁàÊÕÂËÒ   ËÃ×ͤèÒãªé¨èÒÂ㹡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ¨Ðà¡Ô¹
¤èҢͧ·ÃѾÂìÊÔ¹   ͸Ժ´ÕÍÒ¨´Óà¹Ô¹¡Òà ´Ñ§µèÍ仹Õé
                        (1)  ¨Ñ´¡ÒâÒ  ËÃ×ͨÓ˹èÒ·ÃѾÂìÊÔ¹  ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§¡è͹¤Ãº¡Ó˹´àÇÅÒµÒÁ
ÁÒµÃÒ 15  ·ÇÔ ÇÃäÊͧ  ËÃ×ÍÁÒµÃÒ 15  ອ¨ ÇÃäÊͧáÅéÇáµè¡Ã³Õ   àÁ×èÍä´éà§Ô¹à»ç¹ÊØ·¸Ôà·èÒã´
ãËéÂÖ´äÇéá·¹·ÃѾÂìÊÔ¹ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§¹Ñé¹   ËÃ×Í
                        (2)  ¶éÒ¡ÒùӷÃѾÂìÊÔ¹ ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§·ÕèÂÖ´  ËÃ×ÍÍÒÂÑ´äÇéä»ãªé»ÃÐ⪹ì¨Ðà»ç¹¡ÒÃ
ºÃÃà·Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ   ËÃ×ͤèÒãªé¨èÒÂ㹡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ   ¡çãËé¹Ó·ÃѾÂìÊÔ¹ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§¹Ñé¹ä»ãªéà¾×èÍ
»ÃÐ⪹ì¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃä´éµÒÁÃÐàºÕº·Õè͸Ժ´Õ¡Ó˹´
                ¡è͹·Õè¨ÐÊÑ觴Óà¹Ô¹¡ÒõÒÁÇÃä˹Ö觠  ãËé͸Ժ´ÕËÃ×ͼÙé«Öè§Í¸Ôº´ÕÁͺËÁÒ   »ÃСÒÈ
ã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ìÃÒÂÇѹ·ÕèÁÕ¨Ó˹èÒÂã¹·éͧ¶Ôè¹ÍÂèÒ§¹éÍÂÊͧÇѹµÔ´µè͡ѹà¾×èÍãËéà¨éҢͧ   ËÃ×Í
¼Ùé¤Ãͺ¤Ãͧâ´ÂªÍº´éÇ¡®ËÁÒ·ÃÒº    à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧâ´ÂªÍº´éÇ¡®ËÁÒÂÁÕÊÔ·¸Ô
Â×蹤ÓÃéͧ¢ÍÃѺ·ÃѾÂìÊÔ¹ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§´Ñ§¡ÅèÒÇ  ä»à¡çºÃÑ¡ÉÒ´éǵ¹àͧä´éÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè
¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè¡Ó˹´   «Ö觵éͧäÁè¹éÍ¡ÇèÒÊÔºËéÒÇѹ¹ÑºáµèÇѹáá·Õè»ÃСÒÈã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì
áÅжéÒà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ·ÓÊÑ­­ÒäÇé¡Ñº¡ÃÁ·ÃѾÂҡøóÕÇèÒ¨Ðà¡çºÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ËÃ×Í
¢Í§¡ÅÒ§´Ñ§¡ÅèÒÇ  â´Â»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡Òà  ÃÇÁ·Ñ駨ѴËÒ»ÃСѹËÃ×ÍËÅÑ¡»ÃСѹ
ãËéá¡è·Ò§ÃÒª¡Òà  µÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ   ¡çãËé͸Ժ´ÕÁͺ·ÃѾÂìÊÔ¹ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§
´Ñ§¡ÅèÒÇãËéà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ   à»ç¹¼Ùéà¡çºÃÑ¡ÉÒäÇéáµèËéÒÁÁÔãËéà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ¹Ó
·ÃѾÂìÊÔ¹ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§´Ñ§¡ÅèÒÇä»ãªéËÃ×ÍáÊǧËÒ»ÃÐ⪹ìäÁèÇèÒ´éÇ»ÃСÒÃã´ æ
                㹡óշÕèäÁè»ÃÒ¡®µÑÇà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧÁÒ¢ÍÃѺ·ÃѾÂìÊÔ¹ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§ä»
à¡çºÃÑ¡ÉÒ   ËÃ×Í»ÃÒ¡®à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧáµèºØ¤¤Å´Ñ§¡ÅèÒÇäÁèÂÍÁ·ÓÊÑ­­ÒµÒÁà§×è͹䢷Õè
¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ    ãËé͸Ժ´ÕÊÑ觴Óà¹Ô¹¡ÒõÒÁÇÃä˹Öè§ä´é   ËÃ×Í㹡óÕÁÕ¡Ò÷ÓÊÑ­­Ò
áµèà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ»¯ÔºÑµÔ¼Ô´ÊÑ­­Ò   ËÃ×ÍäÁ軯ԺѵԵÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´äÇéã¹ÊÑ­­Ò
ãËé͸Ժ´ÕàÃÕ¡·ÃѾÂìÊÔ¹ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§´Ñ§¡ÅèÒǤ׹¨Ò¡à¨éҢͧ   ËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧáÅÐÁÕÍÓ¹Ò¨
ÊÑè§ãËé´Óà¹Ô¹¡Òúѧ¤ÑºµÒÁÊÑ­­Ò»ÃСѹáÅдÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁÇÃä˹Öè§ä´é
                 ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ㹡ÒôÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁÇÃä˹Ö觠 (1)  áÅР (2)  ãËéà»ç¹ä»µÒÁ
·Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ   áÅÐ㹡óÕàªè¹¹Õé  à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ¨Ð¿éͧàÃÕ¡¤èÒàÊÕÂËÒÂ
ËÃ×ͤèÒµÍºá·¹ã´ æ  ¨Ò¡·Ò§ÃÒª¡Òà Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒôÓà¹Ô¹¡Òà ËÃ×Í¡ÒùӷÃѾÂìÊÔ¹
ËÃ×ͧ͢¡ÅÒ§·ÕèÂÖ´   ËÃ×ÍÍÒÂÑ´ä»ãªé»ÃÐ⪹ì¢Í§·Ò§ÃÒª¡Òôѧ¡ÅèÒÇÁÔä´é
ÍӹҨ͸Ժ´Õ»ÃСÒÈËÒµÑÇà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ   ¡Ã³ÕÂÖ´¢Í§¡ÅÒ§·ÕèµéͧʧÊÑÂ㹡ÒÃ
¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´â´ÂäÁè»ÃÒ¡¯µÑÇà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ
                ÁÒµÃÒ  15  ອ¨  㹡óշÕèÁÕ¡ÒÃÂÖ´¢Í§¡ÅÒ§·ÕèµéͧʧÊÑÂ㹡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´
â´ÂäÁè»ÃÒ¡®µÑÇà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ   ãË龹ѡ§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè¼ÙéÂÖ´Êè§Áͺ¢Í§¡ÅÒ§ãËéá¡è
·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè  ËÃ×Íà¨éÒ˹éÒ·Õè·Õè͸Ժ´Õ¡Ó˹´à¾×èÍà¡çºÃÑ¡ÉÒäÇé   áÅÐãËé͸Ժ´ÕËÃ×Í
¼Ùé«Öè§Í¸Ôº´ÕÁͺËÁÒÂÁÕÍÓ¹Ò¨»ÃСÒÈËÒµÑÇà¨éҢͧ   ËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧà¾×èÍãËéºØ¤¤Å´Ñ§¡ÅèÒÇ
ä»áÊ´§ËÅÑ¡°Ò¹à¾×èÍ¢ÍÃѺ¢Í§¡ÅÒ§¤×¹
               ¡ÒûÃСÒȵÒÁÇÃä˹Ö觠 ãËé»Ô´»ÃСÒÈäÇé·ÕèÊӹѡ§Ò¹·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
·ÕèÁÕ¡ÒÃÂÖ´¢Í§¡ÅÒ§¹Ñé¹   áÅÐãËé»ÃСÒÈã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ìÃÒÂÇѹ·ÕèÁÕ¨Ó˹èÒÂã¹·éͧ¶Ôè¹ÍÂèÒ§¹éÍÂ
ÊͧÇѹµÔ´µè͡ѹ  à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧÁÕÊÔ·¸Ô·Õè¨Ðä»áÊ´§µÑǵèÍ·ÃѾÂҡøóջÃШӷéͧ·Õè
ËÃ×Íà¨éÒ˹éÒ·Õè·Õè͸Ժ´ÕÃкØäÇéã¹»ÃСÒÈ    à¾×èÍ¢ÍÃѺ¢Í§¡ÅÒ§¤×¹ÀÒÂ㹡Ó˹´ÊÒÁÊÔºÇѹ¹Ñºáµè
Çѹáá·ÕèÁÕ»ÃСÒÈã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì
¢Í§¡ÅÒ§µ¡à»ç¹¢Í§á¼è¹´Ô¹
               㹡óշÕèäÁèÁÕ¼Ùéã´áÊ´§µÑÇà»ç¹à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧà¾×èÍ¢ÍÃѺ¢Í§¡ÅÒ§¤×¹ÀÒÂã¹
¡Ó˹´àÇÅÒµÒÁÇÃäÊͧ   ãËé¢Í§¡ÅÒ§¹Ñé¹µ¡à»ç¹¢Í§á¼è¹´Ô¹    áµè¶éÒÁպؤ¤Åã´áÊ´§µÑÇà»ç¹
à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ    áÅТÍÃѺ¢Í§¡ÅÒ§¤×¹ÀÒÂ㹡Ó˹´àÇÅÒ   ãËé͸Ժ´ÕËÃ×ͼÙé«Öè§Í¸Ôº´Õ
ÁͺËÁÒ´Óà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¡®ËÁÒµèÍä»
               㹡óշÕè»ÃÒ¡¯ÇèÒ    ¼Ùé·ÕèáÊ´§µÑÇà»ç¹à¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤ÃͧµÒÁÇÃä˹Öè§à»ç¹
ºØ¤¤Å·Õ边ѡ§Ò¹ÍÑ¡ÒÃä´é¾Ô¨ÒóÒáÅéÇáÅÐÁÕ¤ÓÊÑè§à´ç´¢Ò´äÁè¿éͧ¤´Õ   ËÃ×Íà»ç¹ºØ¤¤Å·Õè»ÃÒ¡®
ËÅÑ¡°Ò¹ã¹¢³ÐÊͺÊǹáÅéÇÇèÒÁÔãªèà»ç¹¼ÙéÃÙéàËç¹à»ç¹ã¨ã¹¡ÒáÃзӤÇÒÁ¼Ô´  ËÃ×ÍÁÔãªèà¨éҢͧ
ËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ   ãËé͸Ժ´ÕÁÕ˹ѧÊ×Íá¨é§ãËéºØ¤¤Å´Ñ§¡ÅèÒÇ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãªéÊÔ·¸Ô¿éͧÃéͧµèÍÈÒÅ
à¾×èÍ¢ÍÃѺ¢Í§¡ÅÒ§¤×¹ÀÒÂã¹ÊÒÁÊÔºÇѹ¹ÑºáµèÇѹ·Õèä´éÃѺ˹ѧÊ×Íá¨é§¨Ò¡Í¸Ôº´Õ   ËÒ¡ÁÔä´éãªéÊÔ·¸Ô
¿éͧÃéͧµèÍÈÒÅÀÒÂ㹡Ó˹´àÇÅҴѧ¡ÅèÒÇ   ãËé¶×ÍÇèҺؤ¤Å¹Ñé¹ÁÔãªèà¨éҢͧËÃ×ͼÙé¤Ãͺ¤Ãͧ
·ÃѾÂìÊÔ¹¹Ñé¹
                     (ÁÒµÃÒ 6 áËè§ ¾.Ã.¡.á¡éä¢à¾ÔèÁàµÔÁ ¾.Ã.º.áÃè ¾.È. 2510 (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2528)
ºÑµÃ»ÃШӵÑǾ¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè
                ÁÒµÃÒ  16  ¾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·ÕèµéͧÁպѵûÃШӵÑǵÒÁẺ·Õè¡Ó˹´ã¹¡®¡ÃзÃǧ
áÅÐ㹡Òû¯ÔºÑµÔ¡ÒõÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé µéͧáÊ´§ºÑµÃ»ÃШӵÑÇàÁ×èͺؤ¤Å·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧÃéͧ¢Í
ÍÓ¹Ò¨áµè§µÑ駾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè   ËÃ×ÍÍÍ¡¡®¡ÃзÃǧ
                ÁÒµÃÒ  17  ãËéÃÑ°Á¹µÃÕÇèÒ¡ÒáÃзÃǧÍصÊÒË¡ÃÃÁÃÑ¡ÉÒ¡ÒõÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
áÅÐÁÕÍÓ¹Ò¨áµè§µÑ駾¹Ñ¡§Ò¹à¨éÒ˹éÒ·Õè¡ÑºÍÍ¡¡®¡ÃзÃǧ
                    (1)   ¡Ó˹´¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁäÁèà¡Ô¹ÍѵÃÒµÒÁºÑ­ªÕ·éÒ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
                    (2)   ¡Ó˹´áºº¾ÔÁ¾ìÍÒª­ÒºÑµÃ  »ÃзÒÒ¹ºÑµÃªÑèǤÃÒÇ  »ÃзҹºÑµÃ  áÅÐ
ãºÍ¹Ø­Òµ
                    (3)   ¡Ó˹´ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÊÓÃǨáÃèµÒÁÍÒª­ÒºÑµÃ    ¡ÒÃ
͹ØÃÑ¡ÉìáÃè   áÅСÒ÷ÓàËÁ×ͧ #133·ÇÔ
                    (3  ·ÇÔ)   ¡Ó˹´ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÓÃà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹Ø­ÒµãËé¼ÙéÍ×è¹ÃѺªèǧ
¡Ò÷ÓàËÁ×ͧ   áÅÐàÅÔ¡ÃѺªèǧ¡Ò÷ÓàËÁ×ͧ
                     (3  µÃÕ)   ¡Ó˹´ËÅѡࡳ±ì   ÇÔ¸Õ¡Òà áÅÐà§×è͹ä¢à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃãËéä´éÁÒ«Öè§
¹éÓà¡Å×Íãµé´Ô¹    â´Â¡Òâشà¨ÒйéÓà¡Å×Íãµé´Ô¹µÅÍ´¶Ö§   ¡Ò÷Óà¡Å×ͨҡ¹éÓà¡Å×Íãµé´Ô¹ #133·ÇÔ
                     (4)   ¡Ó˹´ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ¡Òë×éÍáÃè   ¡ÒâÒÂáÃè   ¡ÒÃà¡çºáÃè
¡ÒäÃͺ¤ÃͧáÃè   áÅСÒâ¹áÃè #133·ÇÔ
                     (5)  ¡Ó˹´ËÅѡࡳ±ìáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃáµè§áÃè   ¡ÒûÃСͺâÅË¡ÃÃÁ
áÅСÒùÓáÃèà¢éÒ   ËÃ×Í¡ÒÃÊè§áÃèÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡà #133·ÇÔ
                     (6)  ¡Ó˹´ÇÔ¸Õ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤Ãͧá¡è¤¹§Ò¹áÅФÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂá¡èºØ¤¤ÅÀÒ¹͡ #133·ÇÔ
                     (7)  ¡Ó˹´¡Ô¨¡ÒÃÍ×è¹à¾×èÍ»¯ÔºÑµÔ¡ÒõÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¹Õé
                   ¡®¡ÃзÃǧ¹Ñé¹àÁ×èÍä´é»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒáÅéÇãËéãªéºÑ§¤Ñºä´é
                   (ÁÒµÃÒ 9 áËè§ ¾.Ã.º.áÃè (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2516)
   ËÁÇ´ 2

* ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔáÃè

* ¡®ËÁÒÂ